Xuất dữ liệu dự án sang BigQuery

Firebase cung cấp các công cụ trong bảng điều khiển của Firebase để khám phá và phân tích dữ liệu trong quá khứ của dự án. Những công cụ này có thể giúp bạn trả lời nhiều câu hỏi về cách ứng dụng của bạn đang được sử dụng. Mặc dù vậy, đôi khi bạn cũng muốn thiết lập để tìm câu trả lời cho chính bạn.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách xuất dữ liệu dự án từ Firebase sang BigQuery. Bằng BigQuery, bạn có thể phân tích dữ liệu của bạn bằng BigQuery SQL hoặc xuất dữ liệu để sử dụng với công cụ của riêng bạn.

Bạn có thể định cấu hình Firebase để xuất dữ liệu sang BigQuery từ các sản phẩm Firebase sau:

Các quyền bắt buộc và vai trò được đề xuất

Để xem hoặc quản lý chế độ cài đặt xuất dữ liệu sang BigQuery, bạn phải có cấp truy cập cần thiết.

Nếu không có quyền truy cập cần thiết vào Firebase, bạn có thể yêu cầu Firebase Chủ sở hữu dự án để chỉ định cho bạn vai trò phù hợp thông qua chế độ cài đặt nguyên tắc quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) trên bảng điều khiển của Firebase. Nếu bạn có câu hỏi về cách truy cập vào dự án Firebase của mình, bao gồm cả việc tìm hoặc chỉ định Chủ sở hữu, hãy xem bài viết Câu hỏi thường gặp về các quyền và quyền truy cập vào dự án Firebase.

Bật tính năng BigQuery Export

 1. Chuyển đến Các công cụ tích hợp trong bảng điều khiển của Firebase.

 2. Trong thẻ BigQuery, hãy nhấp vào Liên kết.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật BigQuery.

Khi bạn bật tính năng BigQuery Export cho Google Analytics, Giám sát hiệu suất hoặc giải pháp Gửi thông báo qua đám mây:

 • Bạn chọn khu vực của tập dữ liệu. Sau khi tập dữ liệu được tạo, vị trí không thể thay đổi, nhưng bạn có thể sao chép tập dữ liệu sang một vị trí khác hoặc di chuyển (tạo lại) tập dữ liệu ở một vị trí khác theo cách thủ công. Để tìm hiểu khác, hãy xem phần Thay đổi vị trí tập dữ liệu.

 • Theo mặc định, tất cả các ứng dụng trong dự án của bạn đều được liên kết với BigQuery và mọi ứng dụng mà sau này bạn thêm vào dự án sẽ tự động được liên kết BigQuery. Bạn có thể quản lý những ứng dụng gửi dữ liệu. Tất cả dữ liệu web từ các tài sản Google Analytics 4 trong Google Analytics cũng được tự động xuất.

 • Firebase xuất bản sao dữ liệu hiện có của bạn sang BigQuery.

 • Firebase thiết lập tính năng đồng bộ hoá dữ liệu hằng ngày từ dự án Firebase của bạn để BigQuery.

Cách huỷ kích hoạt tính năng BigQuery Export: huỷ liên kết dự án trong bảng điều khiển của Firebase.

Thay đổi vị trí tập dữ liệu

Sau khi bạn bật tính năng BigQuery Export cho một sản phẩm nhưng tạo một tập dữ liệu, thì bạn sẽ không thể thay đổi vị trí của tập dữ liệu đó. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép tập dữ liệu hiện có vào một tập dữ liệu mới có vị trí.

Để tìm hiểu về các vị trí của tập dữ liệu BigQuery, hãy xem Vị trí tập dữ liệu.

Chọn sản phẩm mà bạn muốn thay đổi vị trí của tập dữ liệu.

Để thay đổi vị trí của một tập dữ liệu Google Analytics, hãy làm theo các bước sau hướng dẫn:

 1. Chuyển đến trang Các công cụ tích hợp trong bảng điều khiển của Firebase.
 2. Trong thẻ BigQuery, hãy nhấp vào Quản lý.
 3. Tắt thanh trượt Google Analytics để tắt BigQuery.
 4. Chuyển đến BigQuery trong bảng điều khiển Google Cloud.
 5. Tạo một tập dữ liệu tạm thời để lưu trữ bản sao của dữ liệu hiện có từ tập dữ liệu gốc. Chỉ định một tên khác cho tập dữ liệu tạm thời tên của tập dữ liệu ban đầu.
 6. Sao chép hoặc di chuyển dữ liệu từ tập dữ liệu ban đầu sang tập dữ liệu tạm thời.
 7. Xoá tập dữ liệu ban đầu.
 8. Tạo một tập dữ liệu mới, cố định có cùng tên với tập dữ liệu ban đầu tập dữ liệu (analytics_ANALYTICS_PROPERTY_ID), sau đó chọn khu vực mong muốn.
 9. Sao chép hoặc di chuyển dữ liệu từ tập dữ liệu tạm thời sang tập dữ liệu mới, sau đó xoá tập dữ liệu tạm thời.
 10. Chuyển đến bảng điều khiển của Firebase rồi bật Google Analytics thanh trượt để bật lại tính năng tích hợp BigQuery. Sau đó chọn ứng dụng mà bạn muốn bật chức năng xuất.

Giá và hộp cát BigQuery

Nếu dự án Firebase của bạn đang sử dụng gói Spark miễn phí, bạn có thể liên kết Crashlytics, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây, Google Analytics, và Giám sát hiệu suất lên Hộp cát BigQuery, cung cấp quyền truy cập miễn phí vào BigQuery. Tham khảo Sử dụng hộp cát BigQuery để biết thông tin về khả năng của hộp cát BigQuery.

Nếu dự án Firebase của bạn là dạng gói có tính phí, thì bạn có thể liên kết Thử nghiệm A/B, Crashlytics, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây, Google Analytics, và Giám sát hiệu suất sang BigQuery. Việc bạn sử dụng BigQuery là tuỳ thuộc vào đến mức bình thường Giá của BigQuery, trong đó có cả việc sử dụng miễn phí nhưng có giới hạn.