Vai trò Chủ sở hữu, Người chỉnh sửa và Người xem

Các vai trò cơ bản (Chủ sở hữu, Người chỉnh sửa và Người xem) là những vai trò cơ bản đối với IAM và bao gồm các cấp quyền truy cập khác nhau cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Firebase.

Bảng sau đây tóm tắt các quyền được bao gồm trong mỗi vai trò. Tìm hiểu thêm về các vai trò cơ bản trong tài liệu Google Cloud.

Lưu ý rằng các vai trò cơ bản trước đây được gọi là các vai trò "nguyên thủy".

Chỉ định các vai trò này cho các thành viên dự án bằng bảng điều khiển Firebase hoặc Google Cloud Console .

Vai diễn Quyền
Người xem
roles/viewer
Quyền đối với các hành động chỉ đọc, chẳng hạn như xem (nhưng không sửa đổi) tài nguyên hoặc dữ liệu hiện có.
Biên tập viên
roles/editor
Tất cả các quyền của vai trò Người xem, cùng với các quyền cho các hành động sửa đổi trạng thái, chẳng hạn như thay đổi tài nguyên hiện có.
Chủ nhân
roles/owner
Tất cả các quyền của vai trò Biên tập viên, cùng với các quyền cho các tác vụ sau:
  • Quản lý các vai trò và quyền cho một dự án và tất cả các tài nguyên trong dự án.
  • Thiết lập thanh toán cho một dự án.
  • Xóa hoặc khôi phục một dự án.

Tầm quan trọng của việc chỉ định vai trò Chủ sở hữu

Để đảm bảo quản lý đúng đắn dự án Firebase, dự án đó phải có Chủ sở hữu . Chủ sở hữu dự án là người có thể thực hiện một số hành động quản trị quan trọng (như chỉ định vai trò và quản lý các thuộc tính Google Analytics) và Bộ phận hỗ trợ của Firebase chỉ có thể thực hiện các yêu cầu quản trị từ Chủ sở hữu dự án đã được chứng minh.

Sau khi bạn thiết lập (các) Chủ sở hữu cho dự án Firebase, điều quan trọng là phải cập nhật những nhiệm vụ đó.

Lưu ý rằng nếu dự án Firebase là một phần của tổ chức Google Cloud, thì người quản lý tổ chức Google Cloud của bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ mà Chủ sở hữu có thể thực hiện. Tuy nhiên, đối với một số tác vụ dành riêng cho Chủ sở hữu (như chỉ định vai trò hoặc quản lý các thuộc tính Google Analytics), quản trị viên có thể cần phải chỉ định cho mình vai trò Chủ sở hữu thực tế để thực hiện các tác vụ đó.