Các vai trò được xác định trước ở cấp Firebase

Các vai trò này cấp quyền truy cập đọc/ghi đầy đủ hoặc chỉ đọc vào tất cả Firebase của Google dành cho doanh nghiệp.

Chỉ định các vai trò ở cấp Firebase này cho các thành viên của dự án bằng cách sử dụng Bảng điều khiển của Firebase hoặc Bảng điều khiển Google Cloud.

Vai trò Mô tả Quyền
Quản trị viên Firebase
roles/firebase.admin
Quyền đọc/ghi đầy đủ đối với
tất cả các dịch vụ của Firebase
Trình xem Firebase
roles/firebase.viewer
Truy cập chỉ đọc vào
tất cả các dịch vụ của Firebase