Câu hỏi thường gặp về Firebase

Bạn có những thách thức khác hoặc không thấy vấn đề của mình được nêu dưới đây? Vui lòng báo cáo lỗi hoặc yêu cầu một tính năng và tham gia các cuộc thảo luận về Stack Overflow .

Dự án Firebase và ứng dụng Firebase

Quyền và quyền truy cập vào các dự án Firebase

Nền tảng và khuôn khổ

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp và khắc phục sự cố dành riêng cho nền tảng để biết các mẹo và câu trả lời hữu ích để biết thêm Câu hỏi thường gặp.

Bảng điều khiển Firebase

Định giá

Đám mây định giá

Lưu trữ đám mây cho giá Firebase

Sự riêng tư

Thử nghiệm A/B

AdMob

phân tích

Xác thực

Chức năng đám mây

Hỗ trợ thời gian chạy chức năng đám mây

Tin nhắn đám mây

FCM features deprecated in June 2023

Cloud Storage for Firebase

Crashlytics

Visit the Crashlytics troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Firebase Local Emulator Suite

Lưu trữ

Performance Monitoring

Visit the Performance Monitoring troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Realtime Database

Remote Config

Test Lab

Visit the Test Lab troubleshooting page for helpful tips and answers to FAQs.

Firebase User Segmentation Storage