Các vai trò được xác định trước trong Firebase

Căn cứ hỏa lực được xác định trước vai trò là những vai trò căn cứ hỏa lực cụ thể giám tuyển cho phép kiểm soát truy cập chi tiết hơn so với vai trò cơ bản (trước đây được gọi là "nguyên thủy" vai trò). Bạn có thể chỉ định nhiều hơn một vai trò cho mỗi thành viên.

Bằng cách sử dụng vai trò được xác định trước, bạn có thể cấp cấp độ truy cập khác nhau (Quản trị so với Viewer) cũng như chiều rộng của truy cập (sản phẩm riêng biệt so với nhóm sản phẩm).

Lưu ý rằng, khi cần, các vai trò được xác định trước sẽ tự động bao gồm các quyền: