Wstępnie zdefiniowane role na poziomie usługi w Firebase

Te role przyznają pełny dostęp do odczytu i zapisu lub tylko do odczytu do określonych usług Firebase.

Przypisz te role uczestnikom projektu, korzystając z konsoli Google Cloud.

Role usługi Sprawdzanie aplikacji Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Sprawdzania aplikacji Firebase
roles/firebaseappcheck.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu zasobów
Sprawdzania aplikacji
Wyświetlający funkcję Sprawdzanie aplikacji Firebase
roles/firebaseappcheck.viewer
Dostęp tylko do odczytu do zasobów
Sprawdzania aplikacji
Weryfikator tokenów Sprawdzania aplikacji Firebase
roles/firebaseappcheck.tokenVerifier
Dostęp do funkcji weryfikacji tokenów na potrzeby Sprawdzania aplikacji

Role usługi Firebase App Distribution

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase App Distribution
roles/firebaseappdistro.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu zasobów
Rozpowszechniania aplikacji
Wyświetlający Firebase App Distribution
roles/firebaseappdistro.viewer
Dostęp tylko do odczytu do zasobów
App Distribution

Role Hostingu aplikacji Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Uruchamiający Compute Hosting aplikacji Firebase
roles/firebaseapphosting.computeRunner
Wymagany minimalny dostęp do tworzenia i uruchamiania backendów App Hosting. Zwykle przyznawane kontom usługi.
Administrator hostingu aplikacji Firebase
roles/firebaseapphosting.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów App Hosting
Wyświetlający Hosting aplikacji Firebase
roles/firebaseapphosting.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów App Hosting
Deweloper zajmujący się hostingiem aplikacji Firebase
roles/firebaseapphosting.developer
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
backendów, kompilacji i wersji usługi App Hosting.

Role usługi Uwierzytelnianie Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator uwierzytelniania Firebase
roles/firebaseauth.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów uwierzytelniania
Wyświetlający uwierzytelnianie Firebase
roles/firebaseauth.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów uwierzytelniania

Role Testów A/B Firebase (beta)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator testów A/B Firebase
roles/firebaseabt.admin
(beta)
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów testów A/B
Wyświetlający testy A/B Firebase
roles/firebaseabt.viewer
(beta)
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów testów A/B

Role w Cloud Firestore

Dostępne role Cloud Firestore znajdziesz w dokumentacji Google Cloud.

Aby umożliwić uczestnikowi projektu edytowanie i publikowanie reguł zabezpieczeń w konsoli Firebase lub wdrażanie reguł zabezpieczeń za pomocą interfejsu wiersza poleceń Firebase, możesz utworzyć i przypisać mu rolę niestandardową obejmującą firebaserules.*.

Role w Cloud Storage

Dostępne role Cloud Storage znajdziesz w dokumentacji Google Cloud.

Aby umożliwić uczestnikowi projektu edytowanie i publikowanie reguł zabezpieczeń w konsoli Firebase lub wdrażanie reguł zabezpieczeń za pomocą interfejsu wiersza poleceń Firebase, możesz utworzyć i przypisać mu rolę niestandardową obejmującą firebaserules.*.

Role w Cloud Functions dla Firebase

Informacje o dostępnych rolach Cloud Functions dla Firebase znajdziesz w dokumentacji Google Cloud.

Role kampanii służących do przesyłania wiadomości w Firebase

Te role mają zastosowanie do kampanii Komunikacja w chmurze Firebase i Przesyłanie wiadomości z Firebase w aplikacji.

Rola Opis Uprawnienia
Administrator kampanii komunikacyjnych Firebase
roles/firebasemessagingcampaigns.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu zasobów kampanii
Komunikacji w chmurze i funkcji wysyłania wiadomości w aplikacji
Wyświetlający kampanie komunikacyjne Firebase
roles/firebasemessagingcampaigns.viewer
Dostęp tylko do odczytu do zasobów kampanii
Komunikacji w chmurze i wysyłania wiadomości w aplikacji

Role Komunikacji w chmurze Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Komunikacji w chmurze Firebase
roles/firebasenotifications.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów Komunikacji w chmurze
Wyświetlający Komunikację w chmurze Firebase
roles/firebasenotifications.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Komunikacji w chmurze

Role w Firebase Crashlytics

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu zasobów
Crashlytics
Wyświetlający Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.viewer
Dostęp tylko do odczytu do zasobów
Crashlytics
Rola Opis Uprawnienia
Administrator Linków dynamicznych Firebase
roles/firebasedynamiclinks.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów Linków dynamicznych
Wyświetlający linki dynamiczne Firebase
roles/firebasedynamiclinks.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Linków dynamicznych

Role wydawcy Rozszerzeń w Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Wydawca Rozszerzeń w Firebase – administrator rozszerzeń
roles/firebaseextensionspublisher.extensionsAdmin
(beta)
Przesyłanie, publikowanie i wyświetlanie szczegółów i danych
rozszerzeń Firebase
Publikujący Rozszerzenia w Firebase – wyświetlający rozszerzenia
roles/firebaseextensionspublisher.extensionsViewer
(beta)
Wyświetl szczegóły i dane
Rozszerzenia Firebase przesłane przez tego wydawcę

Role Hostingu Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Hostingu Firebase
roles/firebasehosting.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów hostingu
Wyświetlający Hosting Firebase
roles/firebasehosting.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów hostingu

Role funkcji Wysyłanie wiadomości w aplikacji za pomocą Firebase (beta)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator wiadomości w aplikacji Firebase
roles/firebaseinappmessaging.admin
(beta)
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów funkcji wysyłania wiadomości w aplikacji
Wyświetlający wiadomości w aplikacji Firebase
roles/firebaseinappmessaging.viewer
(beta)
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów funkcji wysyłania wiadomości w aplikacji

Role systemów uczących się w Firebase (beta)

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase ML
roles/firebaseml.admin
(beta)
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów ML Firebase
Wyświetlający Firebase ML
roles/firebaseml.viewer
(beta)
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów ML Firebase

Role w Monitorowaniu wydajności Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator monitorowania wydajności Firebase
roles/firebaseperformance.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów Monitorowania wydajności

Konfigurowanie i odbieranie alertów Monitorowania wydajności
Wyświetlający monitorowanie wydajności Firebase
roles/firebaseperformance.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Monitorowania wydajności

Role w Bazie danych czasu rzeczywistego Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator bazy danych czasu rzeczywistego Firebase
roles/firebasedatabase.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów Bazy danych czasu rzeczywistego
Wyświetlający Bazę danych czasu rzeczywistego Firebase
roles/firebasedatabase.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Bazy danych czasu rzeczywistego

Role Zdalnej konfiguracji Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Zdalnej konfiguracji Firebase
roles/cloudconfig.admin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu
zasobów Zdalnej konfiguracji
Wyświetlający Zdalną konfigurację Firebase
roles/cloudconfig.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
zasobów Zdalnej konfiguracji.

Role w Laboratorium Firebase

Laboratorium Firebase wymaga dostępu do zasobników Cloud Storage, więc wymaga określonego zestawu uprawnień, których nie wszystkie są uwzględnione w standardowych wstępnie zdefiniowanych rolach Firebase. Aby przyznać dostęp do Laboratorium, użyj jednego z rozwiązań opisanych w sekcji Uprawnienia w Laboratorium Firebase.