Hỗ trợ iOS 14

Với iOS 14.5, Apple yêu cầu nhà phát triển phải nhận được sự cho phép của người dùng thông qua khung Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng để theo dõi những người dùng đó hoặc truy cập vào giá trị nhận dạng quảng cáo (IDFA) của thiết bị. Vui lòng xem tài liệu về Quyền riêng tư của người dùng và việc sử dụng dữ liệu của Apple cũng như tài liệu về App Tracking Transparency (Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng) của Apple để biết thêm thông tin chi tiết.

Các sản phẩm Firebase chịu ảnh hưởng

Firebase SDK không truy cập vào IDFA, mặc dù một số SDK tích hợp với Google Analytics có thể liên quan đến quyền truy cập IDFA.

Bảng dưới đây liệt kê các sản phẩm của Firebase có sẵn trên các nền tảng của Apple và mô tả mức độ ảnh hưởng đến chức năng của từng sản phẩm nếu không thể truy cập vào IDFA.

Product Tác động nếu không thể truy cập vào IDFA
Thử nghiệm A/B Một số dữ liệu nhắm mục tiêu (như thông tin nhân khẩu học) trong tính năng tích hợp Thử nghiệm A/B với Google Analytics được lấy từ IDFA. Trong các ứng dụng không có quyền truy cập vào IDFA, tiêu chí nhắm mục tiêu này sẽ không hoạt động.
Kiểm tra ứng dụng Không ảnh hưởng gì
Phân phối ứng dụng Không ảnh hưởng gì
Xác thực Việc này sẽ không ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ Xác thực và Xác thực bên thứ nhất, chẳng hạn như Đăng nhập bằng Google và Xác thực qua điện thoại.
Crashlytics Không ảnh hưởng gì. Việc tích hợp Crashlytics với Google Analytics nhằm cung cấp đường dẫn và dữ liệu về sự cố theo thời gian thực không phụ thuộc vào IDFA.
Đường liên kết động Không ảnh hưởng đến chức năng mở đường liên kết. Khi được sử dụng với Google Analytics, bạn sẽ không thể sử dụng mô hình phân bổ cho các sự kiện chuyển đổi đường liên kết.
Cloud Firestore Không ảnh hưởng gì
Cloud Functions Không ảnh hưởng gì
Gửi thông báo trong ứng dụng Không ảnh hưởng gì
Lượt cài đặt Firebase Không ảnh hưởng gì
Mã thực thể Không ảnh hưởng gì
Gửi thông báo qua đám mây Khi được sử dụng với Google Analytics, Google Analytics sẽ tự động ghi lại một số sự kiện chuyển đổi liên quan đến FCM. Bạn cần có quyền truy cập vào IDFA để phân bổ cho những sự kiện này.
Firebase ML Không ảnh hưởng gì
Giám sát hiệu suất Không ảnh hưởng gì
Cấu hình từ xa Khi được sử dụng với Google Analytics, Cấu hình từ xa không cho phép các thuộc tính người dùng được tạo tự động để nhắm mục tiêu mà không có quyền truy cập IDFA.
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Không ảnh hưởng gì
Cloud Storage Không ảnh hưởng gì
Vertex AI cho Firebase Không ảnh hưởng gì

Các hoạt động tích hợp Firebase chịu ảnh hưởng

Bảng dưới đây liệt kê các sản phẩm tích hợp Firebase sẽ bị ảnh hưởng nếu không thể truy cập vào IDFA.

Product Tác động nếu không thể truy cập vào IDFA
Google Analytics Tính năng ghi nhật ký sự kiện, báo cáo sự kiện và đo lường lượt chuyển đổi của Analytics sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hoạt động phân bổ sẽ bị ảnh hưởng nếu không thể truy cập vào IDFA. Để tìm hiểu thêm về phản hồi của Google đối với iOS 14, hãy xem bài đăng trên blog của chúng tôi.

Yêu cầu quyền theo dõi ứng dụng trên iOS 14

Nếu muốn ứng dụng của Apple có thể truy cập vào IDFA, bạn có thể thêm khung Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng của Apple vào ứng dụng của mình và yêu cầu quyền để theo dõi hoặc truy cập vào IDFA của người dùng.

Nhiều ứng dụng chọn hiển thị màn hình khởi động hoặc thông báo giải thích trước khi yêu cầu cấp quyền. Màn hình thông báo giải thích giúp bạn cung cấp cho người dùng thêm ngữ cảnh về cách ứng dụng của bạn sử dụng IDFA trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Nếu bạn là nhà xuất bản ứng dụng AdMob hoặc Ad Manager, hãy cân nhắc sử dụng Funding Choices. Công cụ này sẽ xử lý việc lấy sự đồng ý để phân phát quảng cáo được cá nhân hoá, cũng như tự động theo dõi người dùng theo các nguyên tắc của Apple. Hãy xem trang Chế độ đồng ý với thông báo cho người dùng trên AdMob để biết thêm thông tin chi tiết.

Hướng dẫn sau đây cung cấp một giải pháp bằng cách sử dụng tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase để tạo và hiển thị màn hình giải thích trước khi yêu cầu quyền theo dõi thông qua tính năng Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng.

Thêm tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng vào ứng dụng của bạn

Làm theo hướng dẫn để thêm tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng vào ứng dụng Apple của bạn.

Xử lý thao tác đóng thông báo trong ứng dụng

Trước tiên, hãy tránh hiển thị màn hình thông báo giải thích trên các thiết bị không thể hiển thị hộp thoại đồng ý, chẳng hạn như các thiết bị chạy iOS 13. Hãy đảm bảo mã này thực thi ngay sau FirebaseApp.configure().

Swift

if NSClassFromString("ATTrackingManager") == nil {
 // Avoid showing the App Tracking Transparency explainer if the
 // framework is not linked.
 InAppMessaging.inAppMessaging().messageDisplaySuppressed = true
}

Triển khai giao thức InAppMessagingDisplayDelegate để xử lý các sự kiện khi người dùng đóng màn hình thông báo giải thích. Nếu người dùng nhấn vào OK, hãy hiển thị lời nhắc của hệ thống qua khung App Tracking Transparency.

Swift

// The InAppMessaging delegate must be assigned before events can be handled.
InAppMessaging.inAppMessaging().delegate = self

func messageClicked(_ inAppMessage: InAppMessagingDisplayMessage,
          with action: InAppMessagingAction) {
 switch action.actionText {
 case "OK":
  ATTrackingManager.requestTrackingAuthorization { status in
   switch status {
   case .authorized:
    // Optionally, log an event when the user accepts.
    Analytics.logEvent("tracking_authorized", parameters: nil)
   case _:
    // Optionally, log an event here with the rejected value.
   }
  }
 case _:
  // do nothing
 }
}

Tạo chiến dịch Gửi thông báo trong ứng dụng

Sau khi đã thêm mã trong ứng dụng, hãy tạo một thông báo trong ứng dụng trên bảng điều khiển của Firebase.

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy tạo một chiến dịch Gửi thông báo trong ứng dụng mới.
 2. Điền nội dung bạn muốn vào các thông báo trong ứng dụng rồi thiết lập để thông báo kích hoạt cho sự kiện app_launch.
 3. Trong mục Nhắm mục tiêu, hãy đảm bảo chiến dịch chỉ nhắm mục tiêu phiên bản mới nhất của ứng dụng trở lên.

Bạn có thể tuỳ chỉnh giao diện của màn hình giải thích bằng cách làm theo hướng dẫn trong tài liệu về tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng.

Không bắt buộc: Tiến hành thử nghiệm A/B trên nhiều màn hình giải thích

Tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng có tích hợp sẵn tính năng Thử nghiệm A/B trong Firebase. Bạn có thể sử dụng tính năng này để thử nghiệm nhiều màn hình giải thích.

Tính năng Thử nghiệm A/B trong Firebase tự động tạo các nhóm thử nghiệm và giúp bạn hình dung cách người dùng tương tác với nhiều biến thể của ứng dụng.

Ghi lại quyền theo dõi ứng dụng

Nếu không ghi lại sự kiện Google Analytics khi xử lý phản hồi quyền theo dõi ứng dụng, thì bạn cần thực hiện việc này để đo lường các thay đổi về tỷ lệ phản hồi khi chạy thử nghiệm A/B.

Swift

ATTrackingManager.requestTrackingAuthorization { status in
 switch status {
 case .authorized:
  // Optionally, log an event when the user accepts.
  Analytics.logEvent("tracking_authorized", parameters: nil)
 case _:
  // Optionally, log an event here with the rejected value.
 }
}

Tạo sự kiện chuyển đổi mới

Trong mục Analytics của bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến trình đơn Lượt chuyển đổi, sau đó thêm sự kiện chuyển đổi mới có cùng tên với sự kiện được ghi lại bằng mã mẫu ở trên.

Tạo thử nghiệm mới

trình đơn Gửi thông báo trong ứng dụng của bảng điều khiển, hãy nhấp vào Thử nghiệm mới, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình thu được.

 • Trong mục Nhắm mục tiêu, hãy đảm bảo chiến dịch chỉ nhắm mục tiêu phiên bản mới nhất của ứng dụng trở lên.
 • Trong mục Mục tiêu, hãy chọn sự kiện chuyển đổi mà bạn đã tạo bằng mã mẫu ở trên, cũng như bất kỳ chỉ số nào khác mà bạn muốn theo dõi.

Sau khi xuất bản, thử nghiệm sẽ cần thu thập dữ liệu trong một khoảng thời gian trước khi có thể tạo ra kết quả chắc chắn.

Hãy đọc tài liệu về Thử nghiệm A/B trong Firebase để biết thông tin về cách theo dõi một thử nghiệm và triển khai một biến thể thành công.