Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Sự phụ thuộc của SDK Android Firebase vào các dịch vụ của Google Play

Một số SDK Android Firebase phụ thuộc vào các dịch vụ của Google Play , có nghĩa là chúng sẽ chỉ chạy trên các thiết bị và trình giả lập có cài đặt dịch vụ Google Play. Các SDK Firebase này giao tiếp với dịch vụ nền của dịch vụ Google Play trên thiết bị để cung cấp API an toàn, cập nhật và nhẹ cho ứng dụng của bạn. Một số thiết bị Android nhất định, chẳng hạn như thiết bị Amazon Kindle Fire hoặc những thiết bị được bán ở một số khu vực, không được cài đặt dịch vụ Google Play.

SDK Firebase nào yêu cầu dịch vụ của Google Play?

SDK Firebase có thể được chia thành ba loại:

  • Yêu cầu dịch vụ Play - Các SDK này yêu cầu các dịch vụ của Google Play, nếu không, chúng không có chức năng.
  • Dịch vụ Play được đề xuất - Các SDK này yêu cầu các dịch vụ của Google Play có đầy đủ chức năng, nhưng chúng vẫn cung cấp hầu hết các chức năng ngay cả khi không có dịch vụ của Google Play.
  • Dịch vụ Play không bắt buộc - Các SDKS này không yêu cầu các dịch vụ của Google Play có đầy đủ chức năng.

Các bảng bên dưới chỉ chính xác cho bản phát hành mới nhất của mỗi SDK. Một số phiên bản cũ hơn có thể có các yêu cầu nghiêm ngặt hơn.

Các dịch vụ của Google Play không bắt buộc

Sản phẩm Thư viện Các dịch vụ của Google Play?
Xác thực com.google.firebase: firebase-auth: 21.0.1
com.google.firebase: firebase-auth-ktx: 21.0.1
Không yêu cầu
Cloud Firestore com.google.firebase: firebase-firestore: 23.0.1
com.google.firebase: firebase-firestore-ktx: 23.0.1
Không yêu cầu
Chức năng đám mây cho SDK ứng dụng Firebase com.google.firebase: firebase-functions: 20.0.0
com.google.firebase: firebase-functions-ktx: 20.0.0
Không yêu cầu
Bộ nhớ đám mây cho Firebase com.google.firebase: firebase-storage: 20.0.0
com.google.firebase: firebase-storage-ktx: 20.0.0
Không yêu cầu
Crashlytics com.google.firebase: firebase-crashlytics: 18.0.1
com.google.firebase: firebase-crashlytics-ktx: 18.0.1
Không yêu cầu
Nhắn tin trong ứng dụng com.google.firebase: firebase-inappmessaging: 20.0.0
com.google.firebase: firebase-inappmessaging-ktx: 20.0.0
Không yêu cầu
Màn hình nhắn tin trong ứng dụng com.google.firebase: firebase-inappmessaging-display: 20.0.0
com.google.firebase: firebase-inappmessaging-display-ktx: 20.0.0
Không yêu cầu
Cài đặt Firebase com.google.firebase: firebase-installations: 17.0.0
com.google.firebase: firebase-installations-ktx: 17.0.0
Không yêu cầu
Giám sát hiệu suất com.google.firebase: firebase-perf: 20.0.1
com.google.firebase: firebase-perf-ktx: 20.0.1
Không yêu cầu
Cơ sở dữ liệu thời gian thực com.google.firebase: firebase-database: 20.0.0
com.google.firebase: firebase-database-ktx: 20.0.0
Không yêu cầu
Cấu hình từ xa com.google.firebase: firebase-config: 21.0.0
com.google.firebase: firebase-config-ktx: 21.0.0
Không yêu cầu
Sản phẩm Thư viện Các dịch vụ của Google Play?
AdMob com.google.android.gms: play-services-ads: 20.2.0 Được đề xuất *
phân tích com.google.firebase: firebase-analytics: 19.0.0
com.google.firebase: firebase-analytics-ktx: 19.0.0
Được đề xuất *
Lập chỉ mục ứng dụng com.google.firebase: firebase-appindexing: 20.0.0 Cần thiết
Nhắn tin qua đám mây com.google.firebase: firebase-message: 22.0.0
com.google.firebase: firebase-message-ktx: 22.0.0
Cần thiết
Liên kết động com.google.firebase: firebase-dynamic-links: 20.1.0
com.google.firebase: firebase-dynamic-links-ktx: 20.1.0
Cần thiết
Firebase ML Vision com.google.firebase: firebase-ml-vision: 24.1.0 Cần thiết
Mô hình tùy chỉnh ML của Firebase com.google.firebase: firebase-ml-model -preter: 22.0.4 Cần thiết

* SDK Firebase cho Google Analytics có thể gửi sự kiện trên bất kỳ thiết bị nào, nhưng một số thông tin chi tiết tự động như nhân khẩu học chỉ khả dụng trên các thiết bị có dịch vụ của Google Play.