Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

บทบาท Firebase IAM

สิทธิ์จะมอบให้กับสมาชิกโครงการของคุณผ่าน บทบาท บทบาทคือชุดของ สิทธิ์ เมื่อคุณมอบหมายบทบาทให้กับสมาชิกคุณให้สิทธิ์สมาชิกทั้งหมดที่บทบาทนั้นมีอยู่

Firebase IAM รองรับบทบาทประเภทต่อไปนี้:

  • บทบาท พื้นฐาน: บทบาท เจ้าของ พื้นฐาน บรรณาธิการ และผู้ ดู (เดิมเรียกว่าบทบาท "ดั้งเดิม")

  • บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า : ดูแลบทบาทเฉพาะ Firebase ที่ช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าถึงได้ละเอียดกว่าบทบาทพื้นฐาน ข้อเสนอของ Firebase:

    • บทบาท Firebase ระดับ : บทบาทที่ให้อ่านเต็ม / เขียนหรืออ่านอย่างเดียวเข้าถึงทุกผลิตภัณฑ์ Firebase

    • บทบาทหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ : บทบาทที่ให้สิทธิ์เข้าถึงแบบอ่าน / เขียนหรืออ่านอย่างเดียวสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ โครงสร้างเหล่านี้มีโครงสร้างรอบ ๆ Google Analytics และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั่วไป

    • บทบาทระดับผลิตภัณฑ์ : บทบาทที่ให้อ่านเต็ม / เขียนหรืออ่านอย่างเดียวเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง Firebase

  • บทบาทที่กำหนดเอง : บทบาทที่ กำหนดเองทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปรับแต่งชุดสิทธิ์ที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะขององค์กรของคุณ