Di chuyển từ Đường liên kết động sang Đường liên kết ứng dụng và Đường liên kết chung

Hướng dẫn di chuyển này tập trung vào việc sử dụng Đường liên kết ứng dụngĐường liên kết phổ quát, (không bắt buộc) sử dụng tính năng Lưu trữ Firebase để lưu trữ các tệp liên kết với trang web ứng dụng.

Quá trình di chuyển này sẽ thay thế các tính năng của Đường liên kết động sau đây của Firebase:

Tính năng Liên kết động của Firebase Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát
Đưa người dùng đến đúng cửa hàng cho thiết bị của họ chỉ bằng một lượt nhấp vào đường liên kết
Giúp người dùng tiếp tục hành trình sau khi tải xuống và cài đặt ứng dụng của bạn bằng một đường liên kết sâu bị tạm hoãn
Mang lại cho người dùng trải nghiệm theo bối cảnh bằng cách sử dụng nội dung được liên kết sâu trong ứng dụng của bạn (khi đã cài đặt)
Cung cấp dữ liệu phân tích liên quan đến các sự kiện nhấp vào đường liên kết động
Hỗ trợ tạo URL liên kết ngắn

Nếu bạn tiếp tục cần các tính năng khác của Đường liên kết động Firebase cho quá trình di chuyển mà hướng dẫn này không hỗ trợ, hãy xem các trường hợp di chuyển khác trong tài liệu Câu hỏi thường gặp về việc ngừng sử dụng đường liên kết động.

Giả sử bạn có một Liên kết động Firebase như sau:

Ví dụ về đường liên kết động
Tên liên kết Chào mừng bạn đến với Example.com
Đường liên kết sâu https://example.web.app/welcome
Ứng dụng Android com.example.android
Ứng dụng Apple com.example.ios
Đường liên kết động dài https://example.page.link/?link=https://example.web.app/welcome&apn=com.example.android&isi=123456789&ibi=com.example.iuos
Đường liên kết động ngắn https://example.page.link/m9Mm

Mục tiêu của hướng dẫn di chuyển này là thay thế Liên kết động Firebase như bên dưới:

https://example.page.link/m9Mm

Với các đường liên kết sâu của Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát như sau:

https://your-project-domain.web.app/welcome

Xin lưu ý rằng đường liên kết sâu đến Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát sẽ cung cấp những thông tin sau cho người dùng:

 • Một đường liên kết sâu mà người dùng có thể nhấp vào. Đường liên kết này sẽ mở ứng dụng của bạn khi ứng dụng đã được cài đặt
 • Tiếp tục hành trình của người dùng khi điều hướng họ đến một phần cụ thể trong ứng dụng khi ứng dụng được mở

Tuy nhiên, đường liên kết sâu đến Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát sẽ không cung cấp các hành vi sau đây cho người dùng của bạn (mà trước đây Đường liên kết động của Firebase đã làm):

 • Chuyển người dùng đến đúng cửa hàng cho thiết bị của họ để tải và cài đặt ứng dụng
 • Cho phép người dùng tiếp tục hành trình của họ sau khi tải xuống, cài đặt và mở ứng dụng lần đầu tiên

Hãy lưu ý sự khác biệt về hành vi và chức năng của các Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát này so với Đường liên kết động của Firebase được nêu trong bảng trên.

Trước khi bắt đầu

Đường liên kết động của Firebase sử dụng Đường liên kết ứng dụng (trên Android) và Đường liên kết phổ quát (trên iOS) trong quy trình triển khai cơ bản riêng để cung cấp chức năng liên kết sâu sau khi ứng dụng của bạn được cài đặt.

Hướng dẫn này trình bày cách tạo Đường liên kết ứng dụng và Đường liên kết phổ quát của riêng bạn bằng cách sử dụng tính năng Lưu trữ Firebase để thay thế phần chức năng do Đường liên kết động của Firebase cung cấp trong khi di chuyển Đường liên kết động của Firebase sang giải pháp di chuyển Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát mới.

Bạn sẽ cần các thông tin sau để hoàn tất quá trình di chuyển:

 • Liên kết động Firebase mà bạn có ý định di chuyển
 • Các tham số URL liên kết sâu có trong các đường liên kết động của bạn
 • Miền mà bạn định sử dụng để thay thế miền Đường liên kết động của Firebase trước đó (nếu có)

Bạn có thể tham khảo Hướng dẫn xuất siêu dữ liệu về đường liên kết động để xuất siêu dữ liệu về đường liên kết hiện có và lấy những thông tin nêu trên.

Tổng quan về các bước di chuyển

 1. Cấp phép một miền mới (nếu bạn chưa có miền mà bạn muốn sử dụng) để lưu trữ tệp cấu hình Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát bằng dịch vụ Lưu trữ Firebase.

 2. Tạo và lưu trữ các tệp cấu hình Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát trên miền lưu trữ của bạn.

 3. Tạo Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát mới khớp với giản đồ đường liên kết sâu dùng trong Đường liên kết động của Firebase.

 4. Cập nhật mã xử lý ứng dụng và ứng dụng Android / iOS của bạn để nhận đường liên kết sâu.

 5. Kiểm thử việc tích hợp Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát.

 6. Thay thế Đường liên kết động của Firebase đã xuất bản hoặc chia sẻ bằng Đường liên kết ứng dụng và Đường liên kết phổ quát.

Bước đầu tiên sẽ áp dụng chung cho cả quy trình di chuyển Đường liên kết ứng dụng hoặc Đường liên kết phổ quát. Phần còn lại sẽ khác nhau tuỳ theo nền tảng, vì vậy, hãy chuyển đến phần hướng dẫn dưới đây tuỳ thuộc vào nền tảng mà bạn muốn di chuyển trước.

Chọn một miền

Bước đầu tiên là chọn một miền bạn muốn sử dụng cho Đường liên kết ứng dụng/Đường liên kết phổ quát. Đây sẽ là miền được dùng cho các đường liên kết mới mà bạn chia sẻ với người dùng của mình.

Nếu bạn sử dụng Lưu trữ Firebase, thì các miền con dự án có định dạng your-project-domain.web.app hoặc your-project-domain.firebaseapp.com sẽ tự động được cấp phép miễn phí. Bạn cũng có thể tuỳ ý sử dụng miền tuỳ chỉnh có hoặc không có tính năng Lưu trữ Firebase để lưu trữ các tệp cấu hình Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát.

Thiết lập tính năng Lưu trữ Firebase

Tiếp theo, bạn cần thiết lập và định cấu hình phiên bản Lưu trữ Firebase.

Trước khi thiết lập xong phiên bản Lưu trữ Firebase, bạn sẽ có một miền tương tự như your-project-domain.web.app, hoặc một miền tuỳ chỉnh nếu muốn.

Để sử dụng Đường liên kết trong ứng dụng, bạn phải lưu trữ tệp cấu hình giúp thiết lập mối liên kết bảo mật giữa miền được dùng trong đường liên kết và ứng dụng. Đối với Đường liên kết ứng dụng, đây là tệp assetlinks.json.

Các bước tạo và lưu trữ tệp assetlinks.json

Tệp assetlinks.json cho phép chúng tôi cung cấp danh sách các ứng dụng được uỷ quyền có thể xử lý nội dung của miền web mà chúng tôi sẽ sử dụng cho Đường liên kết ứng dụng. Tệp Assetlinks.json cần được lưu trữ trong thư mục gốc của miền web theo đường dẫn: /.well-known.

Làm theo các bước bên dưới để hoàn tất cấu hình này:

 1. Tạo thư mục .well-known trong thư mục công khai trong thư mục gốc của tính năng Lưu trữ Firebase.

 2. Tạo một tệp có tên assetlinks.json trong thư mục .well-known.

 3. Sao chép nội dung sau vào tệp assetlinks.json, lưu ý ý nghĩa của từng trường bên dưới:

  [{
   "relation": ["delegate_permission/common.handle_all_urls"],
   "target": {
    "namespace": "android_app",
    "package_name": "com.example.android",
    "sha256_cert_fingerprints":
     ["01:23:45:67:89:AB:CD:EF:01:23:45:67:89:AB:CD:EF:01:23:45:67:89:AB:CD:EF:01:23:45:67:89:AB:CD:EF"]
   }
  }]
  
  • namespace – đề cập đến tên của ứng dụng mà bạn muốn cung cấp
  • package_name – tham chiếu đến applicationId được khai báo trong tệp build.gradle của ứng dụng
  • sha256_cert_fingerprints – là vân tay số SHA256 của tệp kho khoá mà bạn dùng để ký ứng dụng.

  Bạn có thể dùng tệp debug.keystore mà Android Studio sử dụng để tạo bản ghi sha256_cert_fingerprints cho mục đích gỡ lỗi. Bạn có thể tìm thấy tệp này tại /Users/<username>/.android/debug.keystore trên máy Mac và Linux, cũng như C:\Users\<username>\.android\debug.keystore trên Windows.

  Từ kho khoá này, bạn có thể tìm nạp giá trị SHA256 bằng keytool.

  Hãy tham khảo mục này của tài liệu về Đường liên kết ứng dụng để biết thêm hướng dẫn về cách hoàn tất bước này.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng Trợ lý đường liên kết trong ứng dụng trong Android Studio để tạo nội dung tệp assetlinks.json và định cấu hình ứng dụng để xử lý Đường liên kết ứng dụng.

 4. Cập nhật tệp firebase.json của bạn để lập chỉ mục tệp cho việc lưu trữ.

  "headers": [
   {
    "source": "/.well-known/assetlinks.json",
    "headers": [
     {
      "key": "Content-Type",
      "value": "application/json"
     }
    ]
   }
  ]
  
 5. Bây giờ, chúng ta đã có tệp assetlinks.json, chạy firebase deploy để lưu trữ các thay đổi.

  Lưu ý rằng bạn cần phải cài đặt Firebase CLI để chạy lệnh triển khai ở trên.

  firebase deploy --only hosting
  
 6. Xác minh tệp assetlinks.json bằng cách truy cập vào https://your-project-domain.web.app/.well-known/assetlinks.json

Trong bước này, bạn sẽ tạo lại các đường liên kết sâu từ Đường liên kết động của Firebase bằng cách sử dụng các URL liên kết sâu thông thường khớp với miền mới bạn đã tạo cho Đường liên kết ứng dụng.

Ví dụ: giả sử bạn có Liên kết động Firebase sau:

Ví dụ về đường liên kết động
Tên liên kết Chào mừng bạn đến với Example.com
Đường liên kết sâu https://example.web.app/welcome
Ứng dụng Android com.example.android
Ứng dụng Apple com.example.ios
Đường liên kết động dài https://example.page.link/?link=https://example.web.app/welcome&apn=com.example.android&isi=123456789&ibi=com.example.iuos
Đường liên kết động ngắn https://example.page.link/m9Mm

Trong trường hợp này, bạn sẽ trích xuất tham số liên kết sâu – tức là https://example.web.app/welcome và hiện sẽ sử dụng tham số này làm tham số Đường liên kết ứng dụng cho ứng dụng của bạn.

Bạn nên lặp lại quy trình này cho từng Đường liên kết động của Firebase mà bạn muốn di chuyển sang sử dụng Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát, đồng thời sao chép giản đồ liên kết sâu đã sử dụng.

Ví dụ: vui lòng xem nhóm các đường liên kết ngắn, thông số đường liên kết sâu và giá trị đường liên kết sâu đã di chuyển của Firebase sau đây:

Đường liên kết ngắn Thông số của đường liên kết sâu Đã di chuyển đường liên kết sâu
yourapp.page.link/welcome (ứng dụng của bạn) https://example.com/welcome yourapp.web.app/welcome
yourapp.page.link/c7sn https://example.com/main/?p=23&t=1 yourapp.web.app/main/?p=23&t=1
yourapp.page.link/social https://example.com/friendinvite/?add=1 yourapp.web.app/friendinvite/?add=1

Tiếp theo, bạn sẽ cần thay thế mọi bản sao của Đường liên kết động của Firebase đã được xuất bản hoặc chia sẻ với các đường liên kết sâu mới được di chuyển để người dùng sẽ nhấp vào các Đường liên kết ứng dụng đó thay vì Đường liên kết động của Firebase trước đó.

Bước tiếp theo sau khi chọn miền, bạn cần chọn giản đồ liên kết sâu và di chuyển Đường liên kết động của Firebase đến Đường liên kết ứng dụng là cập nhật ứng dụng Android và mã xử lý ứng dụng để nhận được các đường liên kết sâu mới.

Bạn nên làm theo tài liệu về Đường liên kết ứng dụng tại đây đầy đủ hoặc hướng dẫn Android Studio để biết cách định cấu hình ứng dụng để xử lý đường liên kết sâu. Tuy nhiên, các bước chính bao gồm:

 1. Xác định những hoạt động cần xử lý các đường liên kết sâu tương ứng
 2. Thêm Bộ lọc ý định cho các hoạt động đó trong tệp AndroidManifest.xml
 3. Nhận đường liên kết sâu trong mã xử lý ứng dụng của hoạt động

Giả sử bạn muốn sử dụng MainActivity để xử lý một số đường liên kết sâu. Để thực hiện việc này, bạn cần thêm Bộ lọc ý định sau đây vào MainActivity trong tệp AndroidManifest.xml:

<activity android:name=".MainActivity"
  android:exported="true">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
  <intent-filter android:autoVerify="true">
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
    <data android:host="example.web.app" android:scheme="http"
      android:pathPrefix="/welcome" />
    <data android:host="example.web.app" android:scheme="https"
      android:pathPrefix="/welcome" />
  </intent-filter>
</activity>

Ở bước này, bạn chỉ định rằng MainActivity là đích đến để xử lý các đường liên kết sâu từ miền wxadent.web.app và bao gồm cả tiền tố đường dẫn /welcome. Xin lưu ý rằng bạn cũng cần chỉ định thuộc tính android:autoVerify="true". Thuộc tính này cho phép bạn chỉ định ứng dụng của mình làm trình xử lý mặc định cho loại đường liên kết cụ thể này.

Cuối cùng, bạn cần thêm mã vào MainActivity để truy xuất dữ liệu đường liên kết sâu và sử dụng dữ liệu đó để cải thiện trải nghiệm về đường liên kết sâu trong ứng dụng. Cách này tương tự như logic mà bạn có thể đã mã hoá trong ứng dụng khi tích hợp với Đường liên kết động của Firebase.

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)
 setContentView(R.layout.main)

 val data: Uri? = intent?.data

 val toast = Toast.makeText(this, data, duration)
 toast.show()
}

Bạn có thể kiểm thử Đường liên kết trong ứng dụng vừa tạo bằng cách chạy ứng dụng trên một thiết bị thực hoặc trong Trình mô phỏng Android.

Bạn cần tạo đường liên kết có thể nhấp vào bằng cách sử dụng miền được định cấu hình cho Đường liên kết ứng dụng, sau đó nhấp vào đường liên kết đó để đảm bảo đường liên kết đó mở trong ứng dụng và đưa bạn đến hoạt động dự kiến.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm thử việc tích hợp Đường liên kết trong ứng dụng bằng Trợ lý đường liên kết trong ứng dụng trong Android Studio hoặc dùng lệnh sau cho URL Đường liên kết ứng dụng mà bạn đã định cấu hình để đảm bảo URL đó khởi chạy hoạt động so khớp đúng cách:

adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d <your_deep_link_url>

Bước cuối cùng trong quá trình di chuyển là thay thế Đường liên kết động của Firebase đã phát hành hoặc chia sẻ bằng Đường liên kết ứng dụng bất cứ khi nào có thể, và tiếp tục sử dụng Đường liên kết ứng dụng trong tương lai.

Việc hoàn tất bước này sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào địa điểm và cách thức bạn xuất bản Liên kết động Firebase, nhưng để giúp bạn theo dõi những liên kết động nào tồn tại, bạn có thể xuất siêu dữ liệu Liên kết động Firebase hiện có. Xem hướng dẫn Xuất siêu dữ liệu về đường liên kết động.

Để sử dụng Đường liên kết phổ quát, bạn phải lưu trữ tệp cấu hình giúp thiết lập mối liên kết an toàn giữa miền được dùng trong các đường liên kết và ứng dụng của bạn. Đối với Đường liên kết phổ quát, đây là tệp apple-app-site-association (còn gọi là tệp AASA).

Các bước để tạo và lưu trữ tệp apple-app-site-association

Tệp AASA cho phép chúng tôi cung cấp danh sách các ứng dụng được uỷ quyền có thể xử lý nội dung của miền web mà chúng tôi sẽ sử dụng cho Đường liên kết phổ quát. Bản thân tệp AASA cần được lưu trữ trong thư mục gốc của miền web theo đường dẫn: /.well-known.

Làm theo các bước bên dưới để hoàn tất cấu hình này:

 1. Tạo thư mục ".well-known" trong thư mục công khai trong thư mục gốc của tính năng Lưu trữ Firebase.

 2. Tạo một tệp có tên là "apple-app-site-association" trong thư mục ".well-known".

 3. Sao chép nội dung sau vào tệp apple-app-site-association, lưu ý ý nghĩa của từng trường bên dưới:

  {
   "applinks": {
    "apps": [],
    "details": [
     {
      "appId": "$TEAM_ID.com.firebase.UniversalLinks",
      "paths": [
       "NOT /_/*",
       "/*"
      ]
     }
    ]
   }
  }
  
  • $team_ID.BundleId - tên ứng dụng đủ điều kiện được phép xử lý liên kết
 4. Cập nhật tệp firebase.json của bạn để lập chỉ mục tệp cho việc lưu trữ.

  "headers": [
   {
    "source": "/.well-known/apple-app-site-association",
    "headers": [
     {
      "key": "Content-Type",
      "value": "application/json"
     }
    ]
   }
  ]
  
 5. Bây giờ, chúng ta đã có tệp AASA, hãy triển khai Firebase để lưu trữ các thay đổi.

 6. Hãy xác minh tệp AASA bằng cách truy cập vào https://your-project-domain.web.app/.well-known/app-app-site-association

Trong bước này, bạn sẽ tạo lại các đường liên kết sâu từ Đường liên kết động của Firebase bằng cách sử dụng các URL liên kết sâu thông thường khớp với miền mới bạn đã tạo cho Đường liên kết phổ quát của mình.

Ví dụ: giả sử bạn có Liên kết động Firebase sau:

Ví dụ về đường liên kết động
Tên liên kết Chào mừng bạn đến với Example.com
Đường liên kết sâu https://example.web.app/welcome
Ứng dụng Android com.example.android
Ứng dụng Apple com.example.ios
Đường liên kết động dài https://example.page.link/?link=https://example.web.app/welcome&apn=com.example.android&isi=123456789&ibi=com.example.iuos
Đường liên kết động ngắn https://example.page.link/m9Mm

Trong trường hợp này, bạn sẽ trích xuất tham số đường liên kết sâu – tức là https://example.web.app/welcome và hiện sẽ sử dụng tham số này làm tham số Universal Link cho ứng dụng của bạn.

Bạn nên lặp lại quy trình này cho từng Đường liên kết động của Firebase mà bạn muốn di chuyển sang sử dụng Đường liên kết ứng dụng / Đường liên kết phổ quát, đồng thời sao chép giản đồ liên kết sâu đã sử dụng.

Ví dụ: vui lòng xem nhóm các đường liên kết ngắn, thông số đường liên kết sâu và giá trị đường liên kết sâu đã di chuyển của Firebase sau đây:

Đường liên kết ngắn Thông số của đường liên kết sâu Đã di chuyển đường liên kết sâu
yourapp.page.link/welcome (ứng dụng của bạn) https://example.com/welcome yourapp.web.app/welcome
yourapp.page.link/c7sn https://example.com/main/?p=23&t=1 yourapp.web.app/main/?p=23&t=1
yourapp.page.link/social https://example.com/friendinvite/?add=1 yourapp.web.app/friendinvite/?add=1

Tiếp theo, bạn sẽ cần thay thế mọi bản sao của Đường liên kết động của Firebase đã được xuất bản hoặc chia sẻ với các đường liên kết sâu mới đã được di chuyển để người dùng sẽ nhấp vào các Đường liên kết chung đó thay vì Đường liên kết động của Firebase trước đó.

Bước tiếp theo sau khi chọn miền, chọn giản đồ liên kết sâu và di chuyển Đường liên kết động của Firebase sang Đường liên kết phổ quát là cập nhật ứng dụng iOS và mã xử lý ứng dụng để nhận được các đường liên kết sâu mới.

Bạn nên làm theo tài liệu về Đường liên kết phổ quát tại đây đầy đủ để định cấu hình ứng dụng nhằm xử lý đường liên kết sâu. Tuy nhiên, các bước chính bao gồm:

 1. Cập nhật cấu hình dự án để cho phép ứng dụng xử lý các liên kết sâu từ miền mới tạo

 2. Nhận đường liên kết sâu trong mã xử lý ứng dụng của bạn

Để cập nhật cấu hình dự án nhằm cho phép ứng dụng xử lý các đường liên kết sâu, bạn cần thêm một Miền liên kết bổ sung vào dự án trong xCode cho miền mà bạn định sử dụng để lưu trữ tệp apple-app-site- liên kết của mình.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách:

 1. Mở Xcode
 2. Chọn dự án của bạn trong trình điều hướng tệp
 3. Chuyển đến thẻ Ký và chức năng trong phần cài đặt dự án
 4. Di chuyển xuống phần Miền được liên kết
 5. Nhấp vào nút dấu + để thêm miền bổ sung vào dự án của bạn ở định dạng "applinks:".

Cuối cùng, bạn cần cập nhật mã xử lý ứng dụng để có thể nhận các đường liên kết sâu đến.

Để thực hiện việc này, trước tiên, hãy cập nhật tệp AppDelegate.swift để phản hồi một Đường liên kết phổ quát bằng cách thêm đoạn mã sau:

func application(_ application: UIApplication, continue userActivity: NSUserActivity,
         restorationHandler: @escaping ([UIUserActivityRestoring]?) -> Void) -> Bool {
 AppDelegate.showReceivedUrl(userActivity: userActivity);
 return true
}

static func showReceivedUrl(userActivity: NSUserActivity) {
 if userActivity.activityType == NSUserActivityTypeBrowsingWeb {
  let url = userActivity.webpageURL!
  print(url.absoluteString)
}

Đoạn mã trên sẽ ghi đè phương thức gọi lại Universal Link và ghi lại URL liên kết sâu nếu có.

Bây giờ, chúng ta cũng sẽ gọi cùng một phương thức showReceivedUrl từ lớp SceneDelegate vì nếu ứng dụng đã mở vào thời điểm người dùng nhấp vào đường liên kết chung, thì lệnh gọi lại đường liên kết chung bên trong SceneDelegate sẽ là lệnh được gọi.

func scene(_ scene: UIScene, continue userActivity: NSUserActivity) {
 AppDelegate.showReceivedUrl(userActivity: userActivity)
}

Bạn có thể kiểm thử các Đường liên kết phổ quát mà bạn vừa tạo bằng cách chạy ứng dụng trên thiết bị thực hoặc trình mô phỏng.

Bạn cần tạo một đường liên kết có thể nhấp vào bằng cách sử dụng miền được định cấu hình cho Đường liên kết phổ quát, sau đó nhấp vào đường liên kết đó để đảm bảo đường liên kết đó mở trong ứng dụng và chuyển bạn đến màn hình mong muốn trong ứng dụng.

Hỗ trợ Biểu ngữ ứng dụng thông minh

Bạn nên sử dụng Biểu ngữ ứng dụng thông minh để mang đến cho người dùng trải nghiệm tương tự với Đường liên kết động của Firebase.

Khi sử dụng Biểu ngữ ứng dụng thông minh, người dùng sẽ được đưa đến Cửa hàng ứng dụng để xem trang thông tin ứng dụng nếu ứng dụng đó chưa được cài đặt trên thiết bị của họ. Bạn cũng có thể tuỳ ý định cấu hình một thông số để truyền vào ứng dụng sau khi tải xuống và cài đặt để người dùng có thể tiếp tục hành trình của họ. Nếu ứng dụng của bạn đã được cài đặt, ứng dụng sẽ mở ra và chuyển thông số đến ứng dụng để giúp điều hướng người dùng đến nội dung phù hợp dựa trên Biểu ngữ ứng dụng thông minh mà họ đã nhấp vào.

Bước cuối cùng trong quá trình di chuyển là thay thế Đường liên kết động của Firebase đã xuất bản hoặc chia sẻ bằng Đường liên kết phổ quát nếu có thể và tiếp tục sử dụng Đường liên kết phổ quát trong tương lai.

Việc hoàn tất bước này sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào vị trí và cách bạn xuất bản Đường liên kết động của Firebase.

Để giúp bạn theo dõi các Đường liên kết động hiện có của Firebase cần di chuyển, chúng tôi sẽ phát hành hướng dẫn về cách xuất siêu dữ liệu đường liên kết ngắn của bạn từ Đường liên kết động của Firebase. Vui lòng kiểm tra lại Tài liệu câu hỏi thường gặp về việc ngừng sử dụng đường liên kết động để biết thêm thông tin mới.