با Google Analytics شروع کنید

این شروع سریع به شما نشان می دهد که چگونه Google Analytics را به برنامه خود اضافه کنید و شروع به ثبت رویدادها کنید.

Google Analytics داده های استفاده و رفتار برنامه شما را جمع آوری می کند. SDK دو نوع اطلاعات اصلی را ثبت می کند:

 • رویدادها: آنچه در برنامه شما اتفاق می افتد، مانند اقدامات کاربر، رویدادهای سیستم یا خطاها.
 • ویژگی های کاربر: ویژگی هایی که برای توصیف بخش هایی از پایگاه کاربر خود تعریف می کنید، مانند ترجیح زبان یا موقعیت جغرافیایی.

Analytics به طور خودکار برخی رویدادها و ویژگی های کاربر را ثبت می کند. برای فعال کردن آنها نیازی به اضافه کردن کد ندارید.

قبل از اینکه شروع کنی

 1. firebase_core را نصب کنید و اگر قبلاً این کار را نکرده اید، کد اولیه را به برنامه خود اضافه کنید.
 2. برنامه خود را به پروژه Firebase خود در کنسول Firebase اضافه کنید.

Analytics SDK را به برنامه خود اضافه کنید

 1. از ریشه پروژه Flutter خود، دستور زیر را برای نصب افزونه اجرا کنید:

  flutter pub add firebase_analytics
  
 2. پس از تکمیل، برنامه Flutter خود را بازسازی کنید:

  flutter run
  
 3. پس از نصب، می توانید با وارد کردن افزونه firebase_analytics در کد دارت خود به آن دسترسی داشته باشید:

  import 'package:firebase_analytics/firebase_analytics.dart';
  
 4. با دسترسی به ویژگی instance در FirebaseAnalytics ، یک نمونه Firebase Analytics جدید ایجاد کنید:

  FirebaseAnalytics analytics = FirebaseAnalytics.instance;
  

ثبت رویدادها را شروع کنید

پس از ایجاد یک نمونه FirebaseAnalytics ، می توانید شروع به ثبت رویدادها با متدهای log - کتابخانه کنید.

رویدادهای خاصی برای همه برنامه ها توصیه می شود. برخی دیگر برای انواع خاص یا عمودی مشاغل توصیه می شوند. شما باید رویدادهای توصیه شده را به همراه پارامترهای تجویز شده ارسال کنید تا از حداکثر جزئیات موجود در گزارش‌های خود اطمینان حاصل کنید و از ویژگی‌ها و ادغام‌های آینده در صورت در دسترس شدن آنها بهره مند شوید. این بخش ثبت یک رویداد از پیش تعریف شده را نشان می دهد، برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت رویدادها، به گزارش رویدادها مراجعه کنید.

کد زیر یک رویداد پرداخت را ثبت می کند:

await FirebaseAnalytics.instance
 .logBeginCheckout(
  value: 10.0,
  currency: 'USD',
  items: [
   AnalyticsEventItem(
    itemName: 'Socks',
    itemId: 'xjw73ndnw',
    price: '10.0'
   ),
  ],
  coupon: '10PERCENTOFF'
 );

مراحل بعدی