Quyền quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) trong Firebase

Quyền được cấp cho các thành viên trong dự án của bạn thông qua vai trò. Mỗi vai trò là một tập hợp các quyền. Khi chỉ định một vai trò cho thành viên của dự án, bạn sẽ cấp cho thành viên đó tất cả các quyền của vai trò đó.

Trang này mô tả các hành động được kích hoạt bởi các quyền mà bạn có thể thấy trong danh sách vai trò được Firebase hỗ trợ. Các quyền này được chia thành 2 loại:

Các quyền bắt buộc

IAM của Firebase bao gồm các quyền:

Để xem danh sách và nội dung mô tả chung về các quyền dành riêng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ của Firebase, hãy tham khảo phần thích hợp trong bài viết Quyền quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) dành riêng cho sản phẩm của Firebase.

Các quyền bắt buộc có trong tất cả vai trò

Bạn cần có các quyền được liệt kê trong bảng sau để sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Firebase.

Các quyền này được tự động thêm vào từng vai trò được xác định trước của Firebase.

Quyền Mô tả
Cấp quyền để truy xuất thông tin dự án Firebase
Cấp quyền để truy xuất thông tin dự án Firebase
Cấp quyền kiểm tra trạng thái của các API của Google và chạy các lệnh CLI của Firebase

Các quyền bắt buộc đối với các hành động dành riêng cho dịch vụ Firebase

Bạn cần có các quyền được liệt kê trong bảng sau để thực hiện một số thao tác dành riêng cho dịch vụ Firebase.

Khi cần, các quyền này sẽ tự động được thêm vào từng vai trò được xác định trước của Firebase.

Hành động Quyền bắt buộc
Sử dụng các công cụ cộng tác để tích hợp dự án Firebase (như Slack, Jira và PagerDuty) firebaseextensions.configs.*
Xem mức sử dụng và số liệu phân tích trong StackDriver monitoring.timeSeries.list
Chạy các lệnh Firebase CLI
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu của Google Cloud về Quyền truy cập vào trình định cấu hình thời gian chạy.
runtimeconfig.*

Các quyền bắt buộc đối với các hành động dành riêng cho việc quản lý Firebase

Các quyền được liệt kê trong bảng sau là các quyền bổ sung cần thiết để thực hiện một số hành động dành riêng cho việc quản lý Firebase.

Quyền quản lý và các hành động liên quan Quyền bổ sung bắt buộc
firebase.billingPlans.update
Thay đổi gói thanh toán cho dự án Firebase resourcemanager.projects.createBillingBilling
resourcemanager.projects.deleteBillingBilling
firebase.projects.delete
Xoá dự án Firebase resourcemanager.projects.delete
firebase.projects.update
Thêm tài nguyên Firebase vào một dự án hiện có trên Google Cloud resourcemanager.projects.get
serviceusage.services.enable
serviceusage.services.get
Thay đổi tên của dự án Firebase resourcemanager.projects.update
Thêm vân tay số cho chứng chỉ SHA cho ứng dụng Android clientauthconfig.clients.create
Xoá dấu vân tay chứng chỉ SHA cho ứng dụng Android clientauthconfig.clients.delete
Cập nhật mã App Store hoặc Mã nhóm cho các ứng dụng của Apple clientauthconfig.clients.get
clientauthconfig.clients.update

Quyền quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) dành riêng cho sản phẩm Firebase

Bảng sau đây liệt kê các quyền dành riêng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ Firebase. Bạn có thể sử dụng các quyền này để tạo vai trò tuỳ chỉnh.

Quyền quản lý Firebase

Xin lưu ý rằng một số quyền quản lý sau đây yêu cầu các quyền bổ sung đối với một số thao tác nhất định.

Tên quyền Mô tả
firebase.billingPlans.get Truy xuất gói thanh toán Firebase hiện tại cho dự án
firebase.billingPlans.update Thay đổi gói thanh toán Firebase hiện tại cho một dự án
firebase.clients.create Thêm ứng dụng mới vào dự án
firebase.clients.delete Xoá các ứng dụng hiện có khỏi dự án
firebase.clients.get Truy xuất thông tin và cấu hình cho các ứng dụng trong dự án
firebase.clients.list (danh sách) Truy xuất danh sách ứng dụng trong dự án
firebase.clients.undelete Khôi phục ứng dụng đã xoá trước khi dữ liệu của ứng dụng đó bị xoá vĩnh viễn
firebase.clients.update Cập nhật thông tin và cấu hình cho các ứng dụng trong dự án
firebase.links.create Tạo mối liên kết mới đến các hệ thống của Google
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp)
firebase.links.delete Xoá đường liên kết đến các hệ thống của Google
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp)
firebase.links.list (danh sách liên kết Firebase) Truy xuất danh sách đường liên kết đến các hệ thống của Google
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp)
firebase.links.update Cập nhật các đường liên kết hiện có với các hệ thống của Google
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp)
firebase.playLinks.get Truy xuất thông tin chi tiết về đường liên kết đến Google Play
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp > Google Play)
firebase.playLinks.list Truy xuất danh sách đường liên kết đến Google Play
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp > Google Play)
firebase.playLinks.update Tạo mối liên kết mới và cập nhật mối liên kết hiện có với Google Play
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp > Google Play)
firebase.projects.delete Xoá các dự án hiện có
firebase.projects.get Truy xuất thông tin chi tiết và tài nguyên Firebase cho dự án
firebase.projects.update Sửa đổi các thuộc tính của một dự án hiện có
Nhận thông báo về các sản phẩm và tính năng hiện có của Firebase (tìm hiểu thêm)
firebaseinstalls.instances.delete Xoá mã cài đặt Firebase và dữ liệu liên quan đến lượt cài đặt đó (tìm hiểu thêm)

Quyền trong Google Analytics

Các quyền sau đây cấp quyền truy cập vào tài sản Analytics đã liên kết với dự án Firebase đó. Các tài sản này cho phép các thành viên của dự án Firebase truy cập vào dữ liệu Analytics, bao gồm đối tượng, thuộc tính người dùng, phễu, báo cáo, lượt chuyển đổi, v.v.

Tên quyền Mô tả
firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit Theo mặc định, cấp vai trò Người chỉnh sửa Analytics cho tài sản Analytics được liên kết
firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsAdditionalAccess Theo mặc định, hãy cấp vai trò Nhà tiếp thị Analytics cho tài sản Analytics được liên kết
firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze Theo mặc định, hãy cấp vai trò Người xem Analytics cho tài sản Analytics được liên kết
firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsRestrictedAccess Theo mặc định, hãy cấp vai trò Người xem Analytics cho tài sản Analytics được liên kết và không có quyền truy cập vào dữ liệu doanh thu và dữ liệu chi phí

Quyền Kiểm tra ứng dụng Firebase

Tên quyền Mô tả
firebaseappcheck.appAttestConfig.get Truy xuất cấu hình Chứng thực ứng dụng của một ứng dụng
firebaseappcheck.appAttestConfig.update Cập nhật cấu hình Chứng thực ứng dụng của một ứng dụng
firebaseappcheck.appCheckTokens.verify Xác minh mã thông báo Kiểm tra ứng dụng được cấp cho dự án Firebase
firebaseappcheck.debugTokens.get Truy xuất mã gỡ lỗi của ứng dụng
firebaseappcheck.debugTokens.update Tạo, cập nhật hoặc xoá mã thông báo gỡ lỗi của ứng dụng
firebaseappcheck.deviceCheckConfig.get Truy xuất cấu hình DeviceCheck của ứng dụng
firebaseappcheck.deviceCheckConfig.update Cập nhật cấu hình DeviceCheck của một ứng dụng
firebaseappcheck.playIntegrityConfig.get Truy xuất cấu hình API Tính toàn vẹn của Play của ứng dụng
firebaseappcheck.playIntegrityConfig.update Cập nhật cấu hình API Tính toàn vẹn của Play của ứng dụng
firebaseappcheck.recaptchaEnterpriseConfig.get Truy xuất cấu hình reCAPTCHA Enterprise của một ứng dụng
firebaseappcheck.recaptchaEnterpriseConfig.update Cập nhật cấu hình reCAPTCHA Enterprise của một ứng dụng
firebaseappcheck.recaptchaV3Config.get Truy xuất cấu hình reCAPTCHA v3 của một ứng dụng
firebaseappcheck.recaptchaV3Config.update Cập nhật cấu hình reCAPTCHA v3 của một ứng dụng
firebaseappcheck.safetyNetConfig.get Truy xuất cấu hình SafetyNet của ứng dụng
firebaseappcheck.safetyNetConfig.update Cập nhật cấu hình SafetyNet của ứng dụng
firebaseappcheck.services.get Truy xuất cấu hình thực thi dịch vụ của dự án
firebaseappcheck.services.update Cập nhật cấu hình thực thi dịch vụ của dự án

Quyền Phân phối ứng dụng Firebase

Tên quyền Mô tả
firebaseappdistro.releases.list Truy xuất danh sách bản phân phối hiện có và Đường liên kết của lời mời
firebaseappdistro.releases.update Tạo, xoá và sửa đổi phạm vi phân phối
Tạo và xoá Đường liên kết của lời mời
firebaseappdistro.testers.list Truy xuất danh sách người kiểm thử hiện có trong một dự án
firebaseappdistro.testers.update Tạo và xoá người kiểm thử trong dự án
firebaseappdistro.groups.list Truy xuất danh sách nhóm người kiểm thử hiện có trong dự án
firebaseappdistro.groups.update Tạo và xoá nhóm người kiểm thử trong dự án

Quyền xác thực Firebase

Tên quyền Mô tả
firebaseauth.configs.create Tạo cấu hình Xác thực
firebaseauth.configs.get Truy xuất cấu hình Xác thực
firebaseauth.configs.getHashConfig Lấy cấu hình băm mật khẩu và hàm băm mật khẩu của tài khoản người dùng
firebaseauth.configs.getSecret Lấy mật khẩu ứng dụng khách trong cấu hình Xác thực
firebaseauth.configs.update Cập nhật cấu hình Xác thực hiện có
firebaseauth.users.create Tạo người dùng mới trong phần Xác thực
firebaseauth.users.createSession Tạo cookie phiên cho người dùng đã đăng nhập
firebaseauth.users.delete Xoá người dùng hiện tại trong phần Xác thực
firebaseauth.users.get Truy xuất danh sách người dùng Xác thực hiện tại
firebaseauth.users.sendEmail Gửi email cho người dùng
firebaseauth.users.update Cập nhật người dùng hiện tại trong phần Xác thực

Quyền Thử nghiệm A/B trong Firebase (beta)

Tên quyền Mô tả
firebaseabt.experimentresults.get Truy xuất kết quả thử nghiệm
firebaseabt.experiments.create Tạo thử nghiệm mới
firebaseabt.experiments.delete Xoá thử nghiệm hiện tại
firebaseabt.thử nghiệm.get Truy xuất chi tiết về thử nghiệm hiện tại
firebaseabt.experiments.list Truy xuất danh sách thử nghiệm hiện tại
firebaseabt.experiments.update Cập nhật một thử nghiệm hiện có
firebaseabt.projectmetadata.get Truy xuất siêu dữ liệu phân tích để thiết lập thử nghiệm

Quyền Lưu trữ ứng dụng Firebase (beta)

Tên quyền Mô tả
firebaseapphosting.backends.create Tạo phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng mới cho dự án Firebase.
firebaseapphosting.backends.delete Xoá phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng hiện có khỏi dự án Firebase.
firebaseapphosting.backends.get Truy xuất thông tin về một phần phụ trợ cụ thể của Lưu trữ ứng dụng trong dự án Firebase.
firebaseapphosting.backends.list Liệt kê tất cả các phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng có sẵn trong dự án Firebase.
firebaseapphosting.backends.update Sửa đổi cấu hình hoặc chế độ cài đặt của phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng hiện có.
firebaseapphosting.builds.create Bắt đầu quy trình xây dựng mới cho phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng trong dự án Firebase.
firebaseapphosting.builds.delete Xoá các bản dựng hiện có trong phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng.
firebaseapphosting.builds.get Truy xuất thông tin chi tiết của bản dựng hiện có trong phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng.
firebaseapphosting.builds.list Liệt kê tất cả các bản dựng được liên kết với phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng trong dự án Firebase.
firebaseapphosting.builds.update Sửa đổi cấu hình của bản dựng hiện có Lưu trữ ứng dụng chưa hoàn thiện.
firebaseapphosting.domains.create Tạo mối liên kết miền mới cho phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng trong dự án Firebase.
firebaseapphosting.domains.delete Xoá mối liên kết miền khỏi phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng.
firebaseapphosting.domains.get Truy xuất thông tin về một miền cụ thể liên kết với trang web Lưu trữ ứng dụng.
firebaseapphosting.domains.list Liệt kê tất cả các miền được liên kết với Lưu trữ ứng dụng.
firebaseapphosting.domains.update Sửa đổi các chế độ cài đặt hoặc cấu hình cho miền được liên kết với phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng.
firebaseapphosting.rollout.create Hãy bắt đầu một đợt phát hành mới để quảng bá một bản dựng hiện có lên phiên bản đang phân phát cho phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng đó.
firebaseapphosting.rollout.get Truy xuất thông tin về bản phát hành Lưu trữ ứng dụng cụ thể.
firebaseapphosting.rollout.list (danh sách) Liệt kê tất cả các đợt phát hành liên quan đến phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng.
firebaseapphosting.traffic.get Truy xuất chính sách phân tách và phát hành lưu lượng truy cập hiện tại cho trang web Lưu trữ ứng dụng.
firebaseapphosting.traffic.list Có chức năng giống hệt nhau trong hàm "firebaseapphosting.traffic.get", có thêm khả năng truy xuất danh sách trên các phần phụ trợ mà bạn có quyền này.
firebaseapphosting.traffic.update Sửa đổi chính sách phát hành và phân chia lưu lượng truy cập hiện tại cho phần phụ trợ Lưu trữ ứng dụng.

Quyền đối với Cloud Firestore

Để xem danh sách và nội dung mô tả về các quyền đối với Cloud Firestore, hãy tham khảo tài liệu của Google Cloud.

Quyền truy cập Cloud Storage

Để xem danh sách và nội dung mô tả về các quyền đối với Cloud Storage, hãy tham khảo tài liệu về Google Cloud.

Quyền đối với Quy tắc bảo mật của Firebase (Cloud Firestore và Cloud Storage)

Tên quyền Mô tả
firebaserules.releases.create Tạo bản phát hành
firebaserules.releases.delete Xoá bản phát hành
firebaserules.releases.get Truy xuất bản phát hành
firebaserules.releases.getExecutable Truy xuất tải trọng có thể thực thi nhị phân cho các bản phát hành
firebaserules.releases.list (danh sách) Truy xuất danh sách bản phát hành
firebaserules.releases.update Cập nhật tài liệu tham khảo bộ quy tắc cho các bản phát hành
firebaserules.rulesets.create Tạo bộ quy tắc mới
firebaserules.rulesets.delete Xoá bộ quy tắc hiện có
firebaserules.rulesets.get Truy xuất bộ quy tắc bằng nguồn
firebaserules.rulesets.list Tìm siêu dữ liệu của bộ quy tắc (không có nguồn)
firebaserules.rulesets.test Kiểm tra các nguồn để đảm bảo tính chính xác

Chức năng đám mây cho các quyền trên Firebase

Để biết danh sách và nội dung mô tả các quyền đối với Chức năng đám mây, hãy tham khảo tài liệu về IAM.

Xin lưu ý rằng việc triển khai các hàm đòi hỏi cấu hình cụ thể của các quyền không có trong các vai trò chuẩn được xác định trước trên Firebase. Để triển khai các hàm, hãy dùng một trong các phương án sau:

 • Uỷ quyền triển khai chức năng cho Owner (Chủ sở hữu) dự án.

  Nếu bạn chỉ đang triển khai các hàm không phải HTTP, thì Editor dự án có thể triển khai các hàm của bạn.

 • Ủy quyền triển khai các chức năng cho một thành viên dự án có 2 vai trò sau:

  Chủ sở hữu dự án có thể chỉ định các vai trò này cho một thành viên của dự án bằng bảng điều khiển Google Cloud hoặc gcloud CLI. Để biết các bước chi tiết và ý nghĩa bảo mật đối với cấu hình vai trò này, hãy tham khảo tài liệu về IAM.

Quyền đối với chiến dịch nhắn tin trên Firebase

Những quyền này áp dụng cho các chiến dịch sử dụng Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase và Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase.

Tên quyền Mô tả
firebasemessagingcampaigns.campaigns.create Tạo chiến dịch mới
firebase Messagingcampaigns.campaigns.delete Xoá chiến dịch hiện tại
firebase Messagingcampaigns.campaigns.get Truy xuất thông tin chi tiết về chiến dịch hiện có
firebasemessagescampaigns.campaigns.list Truy xuất danh sách chiến dịch hiện có
firebaseMESSAGEcampaigns.campaigns.update Cập nhật các chiến dịch hiện có
firebase Messagingcampaigns.campaigns.start Bắt đầu chiến dịch hiện tại
firebasemessagescampaigns.campaigns.stop Cập nhật các chiến dịch hiện có

Quyền gửi thông báo qua đám mây của Firebase

Tên quyền Mô tả
Cloud Messaging.messages.create Gửi thông báo và tin nhắn dữ liệu qua API HTTP FCM và SDK dành cho quản trị viên
Tên quyền Mô tả
firebasenotification.messages.create Tạo thông báo mới trong Trình soạn thông báo
firebasenotification.messages.delete Xoá tin nhắn hiện có trong Trình soạn thông báo
firebasenotification.messages.get Truy xuất thông tin chi tiết về tin nhắn hiện có trong trình soạn Thông báo
firebasenotification.messages.list Truy xuất danh sách tin nhắn hiện có trong trình soạn Thông báo
firebasenotification.messages.update Cập nhật các thông báo hiện có trong trình soạn Thông báo

Quyền trên Firebase Crashlytics

Tên quyền Mô tả
firebasecrashlytics.config.get Truy xuất chế độ cài đặt cấu hình Crashlytics
firebaseCrashlytics.config.update Cập nhật chế độ cài đặt cấu hình Crashlytics
firebasecrashlytics.data.get Truy xuất các chỉ số liên quan đến các phiên và vấn đề trên Crashlytics
firebasecrashlytics.issue.get Truy xuất thông tin chi tiết về các vấn đề trên Crashlytics, bao gồm cả những ghi chú đính kèm về vấn đề
firebaseCrashlytics.issue.list (danh sách) Truy xuất danh sách vấn đề trên Crashlytics
firebaseCrashlytics.issue.update Mở, đóng và tắt tiếng các vấn đề hiện có trên Crashlytics
Cập nhật ghi chú đính kèm vào vấn đề
firebasecrashlytics.sessions.get Truy xuất thông tin về các phiên hoạt động có sự cố trong Crashlytics
Tên quyền Mô tả
firebaseCrash.tử.update Cập nhật các vấn đề hiện có trong Crashlytics, tạo ghi chú về các vấn đề và đặt cảnh báo về tốc độ
firebaseCrash.báo cáo.get Truy xuất báo cáo Crashlytics hiện có
Tên quyền Mô tả
firebasedynamiclinks.domains.create Tạo miền Liên kết động mới
firebasedynamiclinks.domains.delete Xoá các miền Liên kết động hiện có
firebasedynamiclinks.domains.get Truy xuất thông tin chi tiết về các miền Liên kết động hiện có
firebasedynamiclinks.domains.list Truy xuất danh sách miền Liên kết động hiện có
firebasedynamiclinks.domains.update Cập nhật các miền Liên kết động hiện có
firebasedynamiclinks.links.create Tạo Đường liên kết động mới
firebasedynamiclinks.links.get Truy xuất thông tin chi tiết về Đường liên kết động hiện có
firebasedynamiclinks.links.list Truy xuất danh sách Đường liên kết động hiện có
firebasedynamiclinks.links.update Cập nhật Đường liên kết động hiện có
firebasedynamiclinks.stats.get Truy xuất số liệu thống kê về Đường liên kết động
firebasedynamiclinks.destinations.list Truy xuất đích đến Liên kết động hiện có
firebasedynamiclinks.destinations.update Cập nhật các đích đến hiện có của Liên kết động

Quyền phát hành Tiện ích Firebase

Tên quyền Mô tả
firebaseextensionspublisher.extensions.create Tải các phiên bản mới của tiện ích lên
firebaseextensionspublisher.extensions.delete Xoá hoặc không dùng các phiên bản của tiện ích nữa
firebaseextensionspublisher.extensions.get Truy xuất thông tin chi tiết về một phiên bản tiện ích
firebaseextensionspublisher.extensions.list Liệt kê tất cả phiên bản tiện ích do dự án nhà xuất bản này tải lên

Quyền lưu trữ Firebase

Hiện bạn không thể sử dụng
Tên quyền Mô tả
firebasehosting.sites.create Tạo Tài nguyên lưu trữ mới cho dự án Firebase
firebasehosting.sites.delete Xoá Tài nguyên lưu trữ hiện có cho dự án Firebase
firebasehosting.sites.get Truy xuất thông tin chi tiết về một Tài nguyên lưu trữ hiện có cho dự án Firebase
firebasehosting.sites.list Truy xuất danh sách Tài nguyên lưu trữ cho dự án Firebase
firebasehosting.sites.update Cập nhật Tài nguyên lưu trữ hiện có cho dự án Firebase

Quyền gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase (beta)

Tên quyền Mô tả
firebaseinappmessaging.campaigns.create Tạo chiến dịch mới
firebaseinappmessaging.campaigns.delete Xoá chiến dịch hiện tại
firebaseinappmessages.campaigns.get Truy xuất thông tin chi tiết về chiến dịch hiện có
firebaseinappmessaging.campaigns.list Truy xuất danh sách chiến dịch hiện có
firebaseinappmessages.campaigns.update Cập nhật các chiến dịch hiện có

Quyền cho Firebase ML (beta)

Tên quyền Mô tả
firebaseml.models.create Tạo mô hình học máy mới
firebaseml.models.update Cập nhật các mô hình học máy hiện có
firebaseml.models.delete Xoá các mô hình học máy hiện có
firebaseml.models.get Truy xuất thông tin chi tiết về các mô hình học máy hiện có
firebaseml.models.list Truy xuất danh sách mô hình học máy hiện có
firebaseml.modelversions.create Tạo phiên bản mẫu mới
firebaseml.modelversions.get Truy xuất thông tin chi tiết về các phiên bản của mô hình hiện có
firebaseml.modelversions.list Truy xuất danh sách phiên bản mô hình hiện có
firebaseml.modelversions.update Cập nhật các phiên bản của mẫu xe hiện có

Quyền Giám sát hiệu suất Firebase

Tên quyền Mô tả
firebaseperformance.config.create Tạo cấu hình ngưỡng vấn đề mới
firebaseperformance.config.delete Xoá cấu hình ngưỡng vấn đề hiện có
firebaseperformance.config.update Sửa đổi cấu hình ngưỡng cảnh báo và ngưỡng vấn đề hiện tại
firebaseperformance.data.get Xem tất cả dữ liệu về hiệu suất và giá trị ngưỡng gặp vấn đề

Quyền đối với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

Tên quyền Mô tả
firebasedatabase.instances.create Tạo các thực thể cơ sở dữ liệu mới
firebasedatabase.instances.get Truy xuất siêu dữ liệu của các thực thể cơ sở dữ liệu hiện có
Quyền chỉ có thể đọc đối với dữ liệu trong một thực thể cơ sở dữ liệu hiện có
firebasedatabase.instances.list Truy xuất danh sách các thực thể cơ sở dữ liệu hiện có
firebasedatabase.instances.update Có toàn quyền đọc và ghi dữ liệu trong các thực thể cơ sở dữ liệu hiện có
Bật và tắt các thực thể cơ sở dữ liệu
Truy xuất và sửa đổi các quy tắc bảo mật cho các thực thể cơ sở dữ liệu hiện có
firebasedatabase.instances.disable Tắt các thực thể cơ sở dữ liệu đang hoạt động

Dữ liệu hiện có sẽ được giữ lại nhưng không truy cập được để đọc/ghi.
firebasedatabase.instances.reenable Bật lại các thực thể cơ sở dữ liệu đã bị tắt

Bạn có thể đọc/ghi dữ liệu hiện có trở lại.
firebasedatabase.instances.delete Xoá các thực thể cơ sở dữ liệu đã bị vô hiệu hoá

Không thể sử dụng lại tên cơ sở dữ liệu đã bị xoá.
Dữ liệu trong một thực thể cơ sở dữ liệu bị xoá sẽ bị xoá vĩnh viễn sau 20 ngày.
firebasedatabase.instances.undelete Huỷ xoá một thực thể cơ sở dữ liệu đã xoá trước khi dữ liệu của thực thể đó bị xoá vĩnh viễn

Dữ liệu trong một thực thể cơ sở dữ liệu đã bị xoá sẽ bị xoá vĩnh viễn 20 ngày sau khi thực thể đó bị xoá.

Quyền Cấu hình từ xa Firebase

Tên quyền Mô tả
Cloudconfig.configs.get Truy xuất dữ liệu Cấu hình từ xa
Cloudconfig.configs.update Cập nhật dữ liệu Cấu hình từ xa

Các quyền trong Phòng thử nghiệm Firebase

Phòng thử nghiệm cần có quyền truy cập vào các bộ chứa trong Cloud Storage, vì vậy cần có cấu hình cụ thể của các quyền không có trong các vai trò chuẩn được xác định trước của Firebase. Để cấp quyền truy cập vào Phòng thử nghiệm, hãy dùng một trong các lựa chọn sau:

 • Đối với các thử nghiệm bắt đầu từ bảng điều khiển của Firebase

  • Kiểm thử ứng dụng của bạn trong một dự án Firebase riêng.

  • Thêm những thành viên cần quyền truy cập vào Phòng thử nghiệm, sau đó chỉ định cho họ các vai trò dự án cũ bằng bảng điều khiển của Firebase.

   • Để cho phép một thành viên chạy kiểm thử bằng Phòng thử nghiệm, hãy chỉ định Trình chỉnh sửa dự án trở lên.
   • Để cho phép thành viên xem kết quả kiểm thử trong Phòng thử nghiệm, hãy chỉ định Người xem dự án trở lên.
 • Đối với các thử nghiệm bắt đầu từ gcloud CLI, Testing API hoặc Thiết bị do Gradle quản lý trong khi sử dụng bộ chứa Cloud Storage của riêng bạn

  • Chỉ định một cặp vai trò được xác định trước (cùng cấp bộ quyền bắt buộc) bằng cách sử dụng bảng điều khiển Google Cloud.

   • Để cho phép một thành viên chạy kiểm thử bằng Phòng thử nghiệm, hãy chỉ định cả hai:

    • Quản trị viên Phòng thử nghiệm Firebase (roles/cloudtestservice.testAdmin)
    • Người xem Firebase Analytics (roles/firebase.analyticsViewer)
   • Để cho phép một thành viên xem kết quả thử nghiệm trong Phòng thử nghiệm, hãy chỉ định cả hai:

    • Người xem trong Phòng thử nghiệm Firebase (roles/cloudtestservice.testViewer)
    • Người xem Firebase Analytics (roles/firebase.analyticsViewer)
Tên quyền Mô tả
Cloudtestservice.environmentcatalog.get Truy xuất danh mục môi trường kiểm thử được hỗ trợ cho một dự án
Cloudtestservice.matrices.create Yêu cầu chạy ma trận kiểm thử theo các thông số kỹ thuật đã cho
Cloudtestservice.matrices.get Truy xuất trạng thái của ma trận kiểm thử
Cloudtestservice.matrices.update Cập nhật ma trận kiểm thử chưa hoàn tất
Cloudtoolresults.executions.list Truy xuất danh sách các lần thực thi của một nhật ký
Cloudtoolresults.executions.get Truy xuất lượt thực thi hiện có
Cloudtoolresults.executions.create Tạo một lượt thực thi mới
Cloudtoolresults.executions.update Cập nhật một Lượt thực thi hiện có
Cloudtoolresults.histories.list Truy xuất danh sách truyện tranh
Cloudtoolresults.histories.get Truy xuất Nhật ký hiện có
Cloudtoolresults.histories.create Tạo Nhật ký mới
Cloudtoolresults.settings.create Tạo chế độ cài đặt mới cho kết quả của công cụ
Cloudtoolresults.settings.get Truy xuất cài đặt kết quả hiện tại của công cụ
Cloudtoolresults.settings.update Cập nhật chế độ cài đặt kết quả của công cụ
Cloudtoolresults.step.list Truy xuất danh sách các bước để thực thi
Cloudtoolresults.steps.get Truy xuất một Bước hiện có
Cloudtoolresults.step.create Tạo một Bước mới
Cloudtoolresults.step.update Cập nhật một Bước hiện có

Các hoạt động tích hợp có quyền dịch vụ bên ngoài

Tên quyền Mô tả
firebaseextensions.configs.create Tạo cấu hình tiện ích mới cho các dịch vụ bên ngoài
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp)
firebaseextensions.configs.delete Xoá cấu hình tiện ích hiện có cho các dịch vụ bên ngoài
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp)
firebaseextensions.configs.list Truy xuất danh sách cấu hình tiện ích cho các dịch vụ bên ngoài
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp)
firebaseextensions.configs.update Cập nhật cấu hình tiện ích hiện có cho các dịch vụ bên ngoài
(bảng điều khiển của Firebase > Cài đặt dự án > Tích hợp)