Vai trò được xác định trước trên Firebase

Vai trò được xác định trước trong Firebase là các vai trò dành riêng cho Firebase được tuyển chọn cho phép kiểm soát quyền truy cập chi tiết hơn so với các vai trò cơ bản (trước đây được gọi là "gốc" vai trò). Bạn có thể chỉ định nhiều vai trò cho mỗi thành viên của dự án.

Bằng cách sử dụng các vai trò định sẵn, bạn có thể cấp các quyền cấp truy cập (Quản trị viên so với Người xem) cũng như phạm vi tiếp cận (các sản phẩm riêng lẻ so với các nhóm sản phẩm).

Xin lưu ý rằng các vai trò được xác định trước sẽ tự động bao gồm các quyền khi cần thiết đó là: