بررسی اجمالی حساب های خدمات Firebase

Firebase از حساب‌های سرویس برای کار و مدیریت سرویس‌ها بدون اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربری استفاده می‌کند. هنگامی که یک پروژه Firebase ایجاد می کنید، ممکن است متوجه شوید که تعدادی از حساب های خدمات از قبل در پروژه شما موجود است.

همچنین ممکن است متوجه شوید که هنگام اضافه کردن خدمات یا انجام برخی اقدامات (مثلاً پیوند دادن یک محصول Firebase به BigQuery) حساب‌های سرویس جدید به پروژه شما اضافه می‌شوند. برخی از این حساب‌های سرویس مستقیماً توسط Firebase اضافه می‌شوند. سایرین از طریق پروژه Google Cloud مرتبط با پروژه Firebase شما اضافه می شوند.

می‌توانید تمام حساب‌های خدمات مرتبط با پروژه خود را در برگه حساب‌های سرویس خود > تنظیمات پروژه در کنسول Firebase مشاهده کنید.

در اینجا لیستی از حساب های سرویس مدیریت شده توسط Firebase آمده است:

نام کاربری استفاده از حساب وقتی به پروژه اضافه شد
firebase-service-account@firebase-sa-management.iam.gserviceaccount.com برای مدیریت و پیوند خدمات Firebase به پروژه‌های Google Cloud - برای همه پروژه‌های Firebase لازم است

در زمان ایجاد پروژه Firebase / افزودن خدمات Firebase به پروژه Google Cloud موجود

سرویس- project-number @gcp-sa-firebase.iam.gserviceaccount.com برای مدیریت و پیوند خدمات Firebase به پروژه‌های Google Cloud - برای همه پروژه‌های Firebase لازم است

در زمان ایجاد پروژه Firebase / افزودن خدمات Firebase به پروژه Google Cloud موجود

توجه: برخی از پروژه‌های Firebase که قبل از سپتامبر 2018 ایجاد شده‌اند، حاوی این حساب سرویس نیستند. با این حال، Firebase به طور خودکار این حساب سرویس را به هر یک از این پروژه‌ها اضافه می‌کند که در مرحله بعدی اقدامی که به این حساب سرویس نیاز دارد، انجام شود.

سرویس- project-number @gcp-sa-firebaseappcheck.iam.gserviceaccount.com برای تأیید نشانه های پاسخ صادر شده توسط ارائه دهندگان برنامه چک زیر:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • Play Integrity API
در زمان ثبت برنامه برای استفاده از App Check با ارائه دهندگان زیر:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • Play Integrity API
project-id @appspot.gserviceaccount.com برای مدیریت محصولات مرتبط با App Engine: Cloud Firestore، Cloud Storage برای Firebase، و Cloud Functions for Firebase در زمان ایجاد پروژه Firebase / وارد کردن پروژه Google Cloud به Firebase
ممکن است قبل از وارد کردن برای پروژه‌های Google Cloud وجود داشته باشد
سرویس- project-number @firebase-rules.iam.gserviceaccount.com برای مدیریت قوانین امنیتی Firebase برای Cloud Firestore، Cloud Storage برای Firebase و پایگاه داده بیدرنگ در زمان ایجاد پروژه Firebase / وارد کردن پروژه Google Cloud به Firebase
سرویس- project number @gcp-sa-firebasestorage.iam.gserviceaccount.com

(منسوخ شده) firebase-storage@system.gserviceaccount.com
برای مدیریت Cloud Storage برای سطل های Firebase. در زمان ایجاد پروژه Firebase / وارد کردن پروژه Google Cloud به Firebase.
حساب سرویس firebase-storage@ دیگر به پروژه های جدید اختصاص داده نمی شود. به سوالات متداول پشتیبانی مراجعه کنید.
سرویس- project-number @gcf-admin-robot.iam.gserviceaccount.com برای اجرای Cloud Functions برای Firebase در زمان ایجاد پروژه Firebase / وارد کردن پروژه Google Cloud به Firebase
ممکن است قبل از وارد کردن برای پروژه‌های Google Cloud وجود داشته باشد
project-number @cloudservices.gserviceaccount.com برای استفاده از Google API در زمان ایجاد پروژه Firebase / وارد کردن پروژه Google Cloud به Firebase
ممکن است قبل از وارد کردن برای پروژه‌های Google Cloud وجود داشته باشد
firebase-adminsdk- random5chars @ project-id .iam.gserviceaccount.com برای ارائه اعتبارنامه برای Firebase Admin SDK در زمان ایجاد پروژه Firebase / وارد کردن پروژه Google Cloud به Firebase
firebase-measurement@system.gserviceaccount.com برای صادر کردن داده های Firebase از Google Analytics به BigQuery در زمان پیوند هر محصول Firebase به BigQuery
crashlytics-exporter@crashlytics-bigquery-prod.iam.gserviceaccount.com برای صادر کردن داده ها از Firebase Crashlytics به BigQuery در زمان پیوند هر محصول Firebase به BigQuery
exporter@fcm-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com برای صادر کردن داده ها از Firebase Cloud Messaging به BigQuery در زمان پیوند هر محصول Firebase به BigQuery
exporter@performance-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com برای صادر کردن داده ها از Firebase Performance Monitoring به BigQuery در زمان پیوند هر محصول Firebase به BigQuery
سرویس- project-number @gcp-sa-bigquerydatatransfer.iam.gserviceaccount.com برای وارد کردن داده‌ها به BigQuery از هر محصول Firebase (Google Analytics، Crashlytics، Cloud Messaging، نظارت بر عملکرد) در زمان پیوند هر محصول Firebase به BigQuery
ext- extension-instance-id @ project-id .iam.gserviceaccount.com برای مدیریت نصب و اجرای افزونه Firebase در زمان نصب برنامه افزودنی (هر نمونه برنامه افزودنی دارای حساب سرویس مخصوص به خود است)
(منسوخ شده) firebase-crashreporting- random4char @ project-name .iam.gserviceaccount.com برای آپلود نمادهای خرابی در Firebase Crash Reporting در زمان ایجاد پروژه Firebase