Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措

چارچوب AdSupport را فعال کنید

برخی از ویژگی های Analytics، مانند مخاطبین و تخصیص کمپین، و برخی از ویژگی های کاربر، مانند سن و علایق، نیاز به فعال کردن چارچوب AdSupport دارند. بدون این چارچوب، Analytics نمی تواند اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد صحیح این ویژگی ها را جمع آوری کند.

برای فعال کردن چارچوب AdSupport:

  1. در پروژه Xcode خود، هدف پروژه خود را انتخاب کنید.
  2. تب General را برای هدف خود انتخاب کنید.
  3. بخش Linked Frameworks and Libraries را باز کنید.
  4. برای افزودن فریمورک روی + کلیک کنید.
  5. AdSupport.framework را انتخاب کنید.

قبل از ارسال برنامه برای بررسی، مطمئن شوید که برنامه شما با دستورالعمل‌های استفاده IDFA مطابقت دارد.