سؤالات متداول Firebase

چالش های دیگری دارید یا مشکل خود را در زیر نمی بینید؟ لطفاً یک اشکال را گزارش کنید یا یک ویژگی را درخواست کنید و به بحث‌های Stack Overflow بپیوندید.

پروژه های Firebase و برنامه های Firebase

مجوزها و دسترسی به پروژه های Firebase

پلتفرم ها و چارچوب ها

برای دریافت نکات و پاسخ‌های مفید برای سؤالات متداول بیشتر، از صفحات عیب‌یابی و سؤالات متداول مخصوص پلتفرم دیدن کنید.

کنسول Firebase

قیمت گذاری

قیمت گذاری توابع ابر

ذخیره سازی ابری برای قیمت گذاری پایگاه های آتش

حریم خصوصی

تست A/B

AdMob

تجزیه و تحلیل

احراز هویت

توابع ابری

Cloud Functions runtime support

Cloud Messaging

FCM features deprecated in June 2023

فضای ذخیره سازی ابری برای Firebase

Crashlytics

Visit the Crashlytics troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Firebase Local Emulator Suite

میزبانی

Performance Monitoring

Visit the Performance Monitoring troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

پایگاه داده بیدرنگ

Remote Config

Test Lab

Visit the Test Lab troubleshooting page for helpful tips and answers to FAQs.

Firebase User Segmentation Storage