سؤالات متداول Firebase

چالش های دیگری دارید یا مشکل خود را در زیر نمی بینید؟ لطفاً یک اشکال را گزارش کنید یا یک ویژگی را درخواست کنید و به بحث‌های Stack Overflow بپیوندید.

پروژه های Firebase و برنامه های Firebase

مجوزها و دسترسی به پروژه های Firebase

پلتفرم ها و چارچوب ها

برای دریافت نکات و پاسخ‌های مفید برای سؤالات متداول بیشتر، از صفحات عیب‌یابی و سؤالات متداول مخصوص پلتفرم دیدن کنید.

کنسول Firebase

قیمت گذاری

Cloud Functions pricing

Privacy

A/B Testing

AdMob

Analytics

Upgrading your Analytics property

احراز هویت

Cloud Functions

Cloud Functions runtime support

Cloud Messaging

Cloud Storage for Firebase

Crashlytics

Visit the Crashlytics troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Firebase Local Emulator Suite

Hosting

Performance Monitoring

Visit the Performance Monitoring troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

پایگاه داده بیدرنگ

Remote Config

Test Lab

Visit the Test Lab troubleshooting page for helpful tips and answers to FAQs.

Firebase User Segmentation Storage

،

Have other challenges or don't see your issue outlined below? Please report a bug or request a feature and join the Stack Overflow discussions.

Firebase projects and Firebase apps

Permissions and access to Firebase projects

Platforms and frameworks

Visit the platform-specific troubleshooting & FAQ pages for helpful tips and answers for more FAQ.

Firebase console

Pricing

Cloud Functions pricing

Privacy

A/B Testing

AdMob

Analytics

Upgrading your Analytics property

احراز هویت

Cloud Functions

Cloud Functions runtime support

Cloud Messaging

Cloud Storage for Firebase

Crashlytics

Visit the Crashlytics troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Firebase Local Emulator Suite

Hosting

Performance Monitoring

Visit the Performance Monitoring troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

پایگاه داده بیدرنگ

Remote Config

Test Lab

Visit the Test Lab troubleshooting page for helpful tips and answers to FAQs.

Firebase User Segmentation Storage

،

Have other challenges or don't see your issue outlined below? Please report a bug or request a feature and join the Stack Overflow discussions.

Firebase projects and Firebase apps

Permissions and access to Firebase projects

Platforms and frameworks

Visit the platform-specific troubleshooting & FAQ pages for helpful tips and answers for more FAQ.

Firebase console

Pricing

Cloud Functions pricing

Privacy

A/B Testing

AdMob

Analytics

Upgrading your Analytics property

احراز هویت

Cloud Functions

Cloud Functions runtime support

Cloud Messaging

Cloud Storage for Firebase

Crashlytics

Visit the Crashlytics troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

Firebase Local Emulator Suite

Hosting

Performance Monitoring

Visit the Performance Monitoring troubleshooting & FAQ page for helpful tips and answers to more FAQs.

پایگاه داده بیدرنگ

Remote Config

Test Lab

Visit the Test Lab troubleshooting page for helpful tips and answers to FAQs.

Firebase User Segmentation Storage