Định cấu hình nhiều dự án

Trang này mô tả cách sử dụng nhiều dự án Firebase trong ứng dụng của bạn.

Nhiều ứng dụng chỉ cần một dự án Firebase duy nhất và chế độ thiết lập mặc định như được mô tả trong hướng dẫn Bắt đầu. Sau đây là ví dụ về trường hợp nên sử dụng nhiều dự án Firebase:

 • Thiết lập môi trường phát triển để sử dụng nhiều dự án Firebase dựa trên loại bản dựng hoặc mục tiêu.
 • Truy cập vào nội dung từ nhiều dự án Firebase trong ứng dụng của bạn.

Hỗ trợ nhiều môi trường

Một trường hợp sử dụng phổ biến là hỗ trợ các dự án Firebase riêng biệt trong môi trường phát triển và thực tế.

SDK web và SDK quản trị được định cấu hình bằng cách trực tiếp truyền các giá trị vào các hàm khởi chạy của chúng. Đối với những SDK này, bạn có thể sử dụng quy trình kiểm tra thời gian chạy để chọn các biến cấu hình phát triển hoặc chính thức.

Các nền tảng Android và Apple (cùng với trình bao bọc Unity và C++ của các nền tảng đó) thường tải cấu hình từ một tệp cấu hình: GoogleService-Info.plist trên nền tảng Apple và google-services.json trên Android. Các tệp này được đọc trong đối tượng tuỳ chọn (FIROption hoặc FirebaseOptions) được đối tượng ứng dụng Firebase (FIRApp hoặc FirebaseApp) tham chiếu.

Đối với các nền tảng này, việc chuyển đổi giữa các môi trường thường được triển khai dưới dạng quyết định về thời gian xây dựng, thông qua việc sử dụng các tệp cấu hình khác nhau cho từng môi trường.

Hỗ trợ nhiều môi trường trong ứng dụng Apple

Theo mặc định, FirebaseApp.configure() sẽ tải tệp GoogleService-Info.plist đi kèm với ứng dụng. Nếu môi trường phát triển và sản xuất của bạn được định cấu hình thành các mục tiêu riêng biệt trong Xcode, thì bạn có thể:

 • Tải cả hai tệp GoogleService-Info.plist xuống
 • Lưu trữ hai tệp trong các thư mục khác nhau
 • Thêm cả hai vào dự án Xcode của bạn
 • Liên kết các tệp khác nhau với các mục tiêu khác nhau bằng bảng điều khiển Thành viên mục tiêu:

Bảng điều khiển Thành viên mục tiêu

Nếu các bản dựng là một phần của một mục tiêu duy nhất, thì cách tốt nhất là đặt tên duy nhất cho cả hai tệp cấu hình (ví dụ: GoogleService-Info-Free.plistGoogleService-Info-Paid.plist). Sau đó, trong thời gian chạy, hãy chọn plist cần tải. Lệnh này được minh hoạ trong ví dụ sau:

// Load a named file.
let filePath = Bundle.main.path(forResource: "MyGoogleService", ofType: "plist")
guard let fileopts = FirebaseOptions(contentsOfFile: filePath!)
 else { assert(false, "Couldn't load config file") }
FirebaseApp.configure(options: fileopts)

Hỗ trợ nhiều môi trường trong ứng dụng Android

Trong Android, tệp google-services.json được trình bổ trợ Gradle cho Dịch vụ của Google xử lý thành các tài nguyên chuỗi của Android. Bạn có thể xem tài nguyên nào được tạo trong tài liệu về Trình bổ trợ dịch vụ của Google về cách Xử lý tệp JSON.

Bạn có thể có nhiều tệp google-services.json cho nhiều biến thể bản dựng bằng cách đặt tệp google-services.json trong các thư mục chuyên dụng được đặt tên cho từng biến thể trong thư mục gốc của mô-đun ứng dụng. Ví dụ: nếu có các phiên bản bản dựng "phát triển" và "phát hành", thì cấu hình của bạn có thể được sắp xếp như sau:

app/
  google-services.json
  src/development/google-services.json
  src/release/google-services.json
  ...

Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu về Trình bổ trợ dịch vụ của Google về cách Thêm tệp JSON.

Sau đó, các tài nguyên này sẽ được FirebaseInitProvider tải. Trình này chạy trước mã xử lý ứng dụng và khởi chạy các API Firebase bằng các giá trị đó.

Vì nhà cung cấp này chỉ đọc các tài nguyên có tên đã biết, nên có một lựa chọn khác là thêm trực tiếp tài nguyên chuỗi vào ứng dụng của bạn thay vì sử dụng trình bổ trợ gradle cho Dịch vụ của Google. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách:

 • Xoá trình bổ trợ google-services khỏi build.gradle gốc
 • Xoá google-services.json khỏi dự án của bạn
 • Thêm trực tiếp các tài nguyên chuỗi
 • Đang xoá apply plugin: 'com.google.gms.google-services' khỏi ứng dụng build.gradle của bạn

Sử dụng nhiều dự án trong ứng dụng của bạn

Đôi khi, bạn cần truy cập vào nhiều dự án bằng cùng một API – ví dụ: truy cập nhiều thực thể cơ sở dữ liệu. Trong hầu hết trường hợp, có một đối tượng ứng dụng Firebase trung tâm giúp quản lý cấu hình cho tất cả API Firebase. Đối tượng này được khởi tạo trong quá trình thiết lập thông thường của bạn. Tuy nhiên, khi muốn truy cập vào nhiều dự án từ một ứng dụng duy nhất, bạn cần có một đối tượng ứng dụng Firebase riêng biệt để tham chiếu riêng từng dự án. Bạn có thể tuỳ ý khởi chạy các thực thể khác này.

Trong cả hai trường hợp, trước tiên, bạn cần phải tạo một đối tượng tuỳ chọn Firebase để lưu giữ dữ liệu cấu hình cho ứng dụng Firebase. Bạn có thể tìm thấy tài liệu đầy đủ về các tuỳ chọn trong tài liệu tham khảo API cho các lớp sau:

Ví dụ sau về việc sử dụng các lớp này để hỗ trợ nhiều dự án trong một ứng dụng:

Swift

// Configure with manual options. Note that projectID and apiKey, though not
// required by the initializer, are mandatory.
let secondaryOptions = FirebaseOptions(googleAppID: "1:27992087142:ios:2a4732a34787067a",
                    gcmSenderID: "27992087142")
secondaryOptions.apiKey = "AIzaSyBicqfAZPvMgC7NZkjayUEsrepxuXzZDsk"
secondaryOptions.projectID = "projectid-12345"

// The other options are not mandatory, but may be required
// for specific Firebase products.
secondaryOptions.bundleID = "com.google.firebase.devrel.FiroptionConfiguration"
secondaryOptions.trackingID = "UA-12345678-1"
secondaryOptions.clientID = "27992087142-ola6qe637ulk8780vl8mo5vogegkm23n.apps.googleusercontent.com"
secondaryOptions.databaseURL = "https://myproject.firebaseio.com"
secondaryOptions.storageBucket = "myproject.appspot.com"
secondaryOptions.androidClientID = "12345.apps.googleusercontent.com"
secondaryOptions.deepLinkURLScheme = "myapp://"
secondaryOptions.storageBucket = "projectid-12345.appspot.com"
secondaryOptions.appGroupID = nil

Kotlin+KTX

// Manually configure Firebase Options. The following fields are REQUIRED:
//  - Project ID
//  - App ID
//  - API Key
val options = FirebaseOptions.Builder()
  .setProjectId("my-firebase-project")
  .setApplicationId("1:27992087142:android:ce3b6448250083d1")
  .setApiKey("AIzaSyADUe90ULnQDuGShD9W23RDP0xmeDc6Mvw")
  // .setDatabaseUrl(...)
  // .setStorageBucket(...)
  .build()

Java

// Manually configure Firebase Options. The following fields are REQUIRED:
//  - Project ID
//  - App ID
//  - API Key
FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
    .setProjectId("my-firebase-project")
    .setApplicationId("1:27992087142:android:ce3b6448250083d1")
    .setApiKey("AIzaSyADUe90ULnQDuGShD9W23RDP0xmeDc6Mvw")
    // setDatabaseURL(...)
    // setStorageBucket(...)
    .build();

Web

// The following fields are REQUIRED:
// - Project ID
// - App ID
// - API Key
const secondaryAppConfig = {
  projectId: "<PROJECT_ID>",
  appId: "<APP_ID>",
  apiKey: "<API_KEY>",
  // databaseURL: "...",
  // storageBucket: "...",
};

C++

firebase::AppOptions secondary_app_options;

// API key, app ID, and project ID are always required.
secondary_app_options.set_api_key("<API_KEY>");
secondary_app_options.set_app_id("<GOOGLE_APP_ID>");
secondary_app_options.set_project_id("<PROJECT_ID>");

// The following options are specific to individual Firebase products
// and may not always be required.
secondary_app_options.set_database_url("<DATABASE_URL>");
secondary_app_options.set_messaging_sender_id("<SENDER_ID>");
secondary_app_options.set_storage_bucket("<STORAGE_BUCKET>");

Unity

Firebase.AppOptions secondaryAppOptions = new Firebase.AppOptions {
 ApiKey = "<API_KEY>",
 AppId = "<GOOGLE_APP_ID>",
 ProjectId = "<PROJECT_ID>"
};

Node.js

const secondaryServiceAccount = require('./path/to/serviceAccountKey.json');

// All required options are specified by the service account,
// add service-specific configuration like databaseURL as needed.
const secondaryAppConfig = {
  credential: cert(secondaryServiceAccount),
  // databaseURL: 'https://<DATABASE_NAME>.firebaseio.com'
};

Java

FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountKey.json");

FirebaseOptions secondaryAppConfig = new FirebaseOptions.Builder()
 .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
 .setDatabaseUrl("https://<DATABASE_NAME>.firebaseio.com/")
 .build();

Sau khi khởi tạo đối tượng tuỳ chọn này, bạn có thể sử dụng đối tượng để định cấu hình một thực thể ứng dụng Firebase bổ sung. Lưu ý rằng trong tất cả các ví dụ trình bày dưới đây, chúng tôi đều sử dụng chuỗi secondary (phụ). Tên này được dùng để truy xuất thực thể ứng dụng và để phân biệt thực thể này với các thực thể khác, bao gồm cả thực thể mặc định (có tên là [DEFAULT]). Bạn nên chọn một chuỗi phù hợp với mục đích sử dụng của dự án Firebase khác.

Các đoạn mã sau đây minh hoạ việc kết nối với một Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực thay thế (các API cho các tính năng khác của Firebase cũng tuân theo cùng một mẫu).

Swift

// Configure an alternative FIRApp.
FirebaseApp.configure(name: "secondary", options: secondaryOptions)

// Retrieve a previous created named app.
guard let secondary = FirebaseApp.app(name: "secondary")
 else { assert(false, "Could not retrieve secondary app") }


// Retrieve a Real Time Database client configured against a specific app.
let secondaryDb = Database.database(app: secondary)

Kotlin+KTX

// Initialize secondary FirebaseApp.
Firebase.initialize(context = this, options, "secondary")

// Retrieve secondary FirebaseApp.
val secondary = Firebase.app("secondary")
// Get the database for the other app.
val secondaryDatabase = Firebase.database(secondary)

Java

// Initialize with secondary app
FirebaseApp.initializeApp(this /* Context */, options, "secondary");

// Retrieve secondary FirebaseApp
FirebaseApp secondary = FirebaseApp.getInstance("secondary");

Web

// Initialize another app with a different config
const secondaryApp = firebase.initializeApp(secondaryAppConfig, "secondary");
// Access services, such as the Realtime Database
// secondaryApp.database();

C++

firebase::App* secondary_app = firebase::App::Create(secondary_app_options, "Secondary");
firebase::database::Database* secondary_database = firebase::database::Database::GetInstance(secondary_app);

Unity

var secondaryApp = Firebase.FirebaseApp.Create(secondaryAppOptions, "Secondary"));
var secondaryDatabase = Firebase.Database.FirebaseDatabase.getInstance(secondaryApp);

Node.js

// Initialize another app with a different config
const secondary = initializeApp(secondaryAppConfig, 'secondary');
// Access services, such as the Realtime Database
// const secondaryDatabase = secondary.database();

Java

// Initialize another app with a different config
FirebaseApp secondaryApp = FirebaseApp.initializeApp(secondaryAppConfig, "secondary");

// Retrieve the database.
FirebaseDatabase secondaryDatabase = FirebaseDatabase.getInstance(secondaryApp);

Đảm bảo báo cáo đáng tin cậy cho Analytics

Google Analytics thu thập các sự kiện từ rất sớm trong quy trình khởi động ứng dụng, trong một số trường hợp trước khi phiên bản ứng dụng Firebase chính được định cấu hình. Trong những trường hợp này, Firebase sẽ tham chiếu đến tài nguyên Android hoặc GoogleService-Info.plist trên các nền tảng của Apple để tra cứu đúng mã ứng dụng Google cho việc lưu trữ sự kiện. Vì lý do này, bạn nên sử dụng các phương thức cấu hình mặc định bất cứ khi nào có thể.

Nếu bắt buộc phải có cấu hình thời gian chạy, hãy lưu ý các lưu ý sau:

 1. Nếu đang sử dụng AdMob và yêu cầu quảng cáo khi khởi động như được đề xuất, bạn có thể bỏ lỡ một số dữ liệu Analytics có liên quan đến quảng cáo trên thiết bị di động khi không sử dụng phương pháp định cấu hình dựa trên tài nguyên.
 2. Chỉ cung cấp một mã ứng dụng Google duy nhất trong mỗi biến thể được phân phối của ứng dụng. Ví dụ: nếu bạn gửi phiên bản 1 của ứng dụng cùng với một GOOGLE_APP_ID nhất định trong cấu hình, sau đó tải phiên bản 2 lên với một mã nhận dạng khác, điều này có thể khiến dữ liệu phân tích bị xoá.
 3. Trên các nền tảng của Apple, đừng thêm GoogleService-Info.plist vào dự án nếu bạn đang cung cấp một cấu hình khác trong thời gian chạy, vì điều này có thể dẫn đến sự thay đổi chính của GOOGLE_APP_ID và dẫn đến mất Analytics.