Tổng quan về tài khoản dịch vụ Firebase

Firebase sử dụng tài khoản dịch vụ để vận hành và quản lý các dịch vụ mà không cần chia sẻ thông tin đăng nhập của người dùng. Khi tạo một dự án Firebase, bạn có thể nhận thấy rằng một số tài khoản dịch vụ đã có sẵn trong dự án của mình.

Bạn cũng có thể nhận thấy các tài khoản dịch vụ mới sẽ được thêm vào dự án khi bạn thêm các dịch vụ hoặc thực hiện một số hành động nhất định (ví dụ: liên kết một sản phẩm của Firebase với BigQuery). Một số tài khoản dịch vụ trong số này do Firebase trực tiếp thêm; một số tài khoản khác được thêm thông qua dự án Google Cloud liên kết với dự án Firebase của bạn.

Bạn có thể xem tất cả tài khoản dịch vụ liên kết với dự án của mình trong thẻ Tài khoản dịch vụ của > Cài đặt dự án trong bảng điều khiển của Firebase.

Dưới đây là danh sách các tài khoản dịch vụ do Firebase quản lý:

Tên tài khoản Mức sử dụng tài khoản Thời điểm thêm vào dự án
firebase-service-account@firebase-sa-management.iam.gserviceaccount.com Để quản lý và liên kết dịch vụ Firebase với các dự án Google Cloud – là bắt buộc đối với tất cả dự án Firebase

Tại thời điểm tạo dự án Firebase / thêm các dịch vụ Firebase vào một dự án hiện có trên Google Cloud

service-project-number@gcp-sa-firebase.iam.gserviceaccount.com Để quản lý và liên kết dịch vụ Firebase với các dự án Google Cloud – là bắt buộc đối với tất cả dự án Firebase

Tại thời điểm tạo dự án Firebase / thêm các dịch vụ Firebase vào một dự án hiện có trên Google Cloud

Lưu ý: Một số dự án Firebase được tạo trước tháng 9 năm 2018 không chứa tài khoản dịch vụ này. Tuy nhiên, Firebase sẽ tự động thêm tài khoản dịch vụ này vào bất kỳ dự án nào trong số này khi thực hiện một hành động yêu cầu tài khoản dịch vụ này.

service-project-number@gcp-sa-firebaseappcheck.iam.gserviceaccount.com Cách xác minh mã thông báo phản hồi do các nhà cung cấp dịch vụ Kiểm tra ứng dụng sau đây phát hành:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • API Tính toàn vẹn của Play
Tại thời điểm đăng ký một ứng dụng để dùng tính năng Kiểm tra ứng dụng với những nhà cung cấp sau:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • API Tính toàn vẹn của Play
project-id@appspot.gserviceaccount.com Để quản lý các sản phẩm liên kết với App Engine: Cloud Firestore, Cloud Storage cho Firebase và Cloud Functions cho Firebase Tại thời điểm tạo / nhập dự án Firebase vào Firebase
Các dự án trên Google Cloud đã có sẵn trước khi nhập
service-project-number@firebase-rules.iam.gserviceaccount.com Để quản lý Quy tắc bảo mật của Firebase cho Cloud Firestore, Cloud Storage cho Firebase và Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Tại thời điểm tạo dự án Firebase / nhập dự án trên Google Cloud vào Firebase
service-project number@gcp-sa-firebasestorage.iam.gserviceaccount.com

(không dùng nữa) firebase-storage@system.gserviceaccount.com
Để quản lý các nhóm Cloud Storage cho Firebase. Tại thời điểm tạo / nhập dự án Firebase vào Firebase.Tài khoản dịch vụ
firebase-storage@ không còn được chỉ định cho các dự án mới nữa. Xem Câu hỏi thường gặp về dịch vụ hỗ trợ.
service-project-number@gcf-admin-robot.iam.gserviceaccount.com Để vận hành Chức năng đám mây cho Firebase Tại thời điểm tạo / nhập dự án Firebase vào Firebase
Các dự án trên Google Cloud đã có sẵn trước khi nhập
project-number@cloudservices.gserviceaccount.com Để sử dụng API của Google Tại thời điểm tạo / nhập dự án Firebase vào Firebase
Các dự án trên Google Cloud đã có sẵn trước khi nhập
firebase-adminsdk-random5chars@project-id.iam.gserviceaccount.com Để cung cấp thông tin đăng nhập cho SDK quản trị của Firebase Tại thời điểm tạo dự án Firebase / nhập dự án trên Google Cloud vào Firebase
firebase-measurement@system.gserviceaccount.com Cách xuất dữ liệu Firebase từ Google Analytics sang BigQuery Tại thời điểm liên kết bất kỳ sản phẩm Firebase nào với BigQuery
crashlytics-exporter@crashlytics-bigquery-prod.iam.gserviceaccount.com Cách xuất dữ liệu từ Firebase Crashlytics sang BigQuery Tại thời điểm liên kết bất kỳ sản phẩm Firebase nào với BigQuery
exporter@fcm-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com Để xuất dữ liệu từ Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase sang BigQuery Tại thời điểm liên kết bất kỳ sản phẩm Firebase nào với BigQuery
exporter@performance-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com Để xuất dữ liệu từ tính năng Giám sát hiệu suất Firebase sang BigQuery Tại thời điểm liên kết bất kỳ sản phẩm Firebase nào với BigQuery
service-project-number@gcp-sa-bigquerydatatransfer.iam.gserviceaccount.com Để nhập dữ liệu vào BigQuery từ bất kỳ sản phẩm nào của Firebase (Google Analytics, Crashlytics, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây, Giám sát hiệu suất) Tại thời điểm liên kết bất kỳ sản phẩm Firebase nào với BigQuery
ext-extension-instance-id@project-id.iam.gserviceaccount.com Để quản lý việc cài đặt và chạy tiện ích Firebase Tại thời điểm cài đặt tiện ích (mỗi phiên bản tiện ích đều có tài khoản dịch vụ riêng)
(không dùng nữa) firebase-crashreporting-random4char@project-name.iam.gserviceaccount.com Cách tải biểu tượng sự cố lên Báo cáo lỗi Firebase Tại thời điểm tạo dự án Firebase