Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

构建、发布和运营成功的游戏,为玩家带来快乐。


确保您的高保真游戏同时拥有高 质量 。利用我们功能强大的 测试自动化和监控工具,减少浪费在问题排查上的时间, 使用 Firebase 将游戏的预发布版本分发给受信任的测试人员 ,以及使用 Firebase Crashlytics 识别导致崩溃的问题、确定优先级别并加以解决。Firebase 提供稳健但轻量级的 C++ 和 Unity SDK。无需编写任何 Java、Swift 或 Objective-C 代码即可起步,然后进行配置以满足您游戏的独特需求。