Xác thực bằng tài khoản dịch vụ

Tài khoản dịch vụ rất hữu ích để thiết lập Phân phối ứng dụng trong môi trường CI. Xác thực bằng tài khoản dịch vụ cho phép bạn sử dụng các thư viện máy khách (ví dụ: Firebase CLI, Gradle và fastlane) để phân phối các bản dựng của bạn. Khi bạn sử dụng tài khoản dịch vụ để xác thực, Firebase sử dụng Thông tin đăng nhập mặc định của ứng dụng (ADC) để xác định thông tin đăng nhập của ứng dụng mà bạn có thể cung cấp bằng cách đặt biến môi trường GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS hoặc bằng cách trỏ đến đường dẫn của khóa tài khoản dịch vụ trong mã ứng dụng của bạn.

 1. Mở Google Cloud Console và chọn dự án của bạn.
 2. Nhấp vào Tạo tài khoản dịch vụ và nhập chi tiết tài khoản dịch vụ.
 3. Nhấp vào Tạo và Tiếp tục .
 4. Thêm vai trò Quản trị viên phân phối ứng dụng Firebase và nhấp vào Xong .
 5. Tạo khóa JSON riêng tư và di chuyển khóa đến vị trí có thể truy cập vào môi trường xây dựng của bạn. Đảm bảo giữ tệp này ở nơi an toàn vì tệp cấp cho quản trị viên quyền truy cập vào Phân phối ứng dụng trong dự án Firebase của bạn.
 6. Bỏ qua bước này nếu bạn đã tạo ứng dụng của mình sau ngày 20 tháng 9 năm 2019 : Trong bảng điều khiển Google API, hãy bật API phân phối ứng dụng Firebase. Khi được nhắc, hãy chọn dự án có cùng tên với dự án Firebase của bạn.

 7. Cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ của bạn:

  • Chỉ dành cho Gradle : Trong tệp build.gradle của bạn, hãy đặt thuộc tính serviceCredentialsFile thành tệp JSON khóa riêng của bạn:

   android {
   
     // ...
   
     buildTypes {
       release {
         firebaseAppDistribution {
           serviceCredentialsFile="/absolute/path/to/credentials/file.json"
           releaseNotesFile="/path/to/releasenotes.txt"
           testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
         }
       }
     }
   
     // ...
   
   }
   

   Theo tùy chọn, thay vào đó, bạn có thể cung cấp thông tin xác thực cho mã ứng dụng của mình bằng cách thực hiện theo bước bên dưới.

  • Đối với Firebase CLI, fastlane hoặc Gradle : Đặt biến môi trường GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS thành đường dẫn của tệp JSON khóa riêng của bạn:

   export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/absolute/path/to/credentials/file.json