Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

您需要哪方面
的帮助?

Firebase 状态

此消息概述了 Firebase 服务状态。要查看涵盖所有 Firebase 服务的完整状态信息列表,请访问信息中心。向 Firebase 社区提出问题

示例:"如何取消文件上传?"
StackOverflow 是寻求在代码中使用 Firebase API 的相关帮助的最佳场所。请务必了解 如何提出好的问题 以便快速获得回复。

示例:"这个数据库结构可行吗?"
我们的 Google 网上论坛 是通过电子邮件与我们团队进行深入探讨的最佳场所。

示例:"有人通过 PHP 使用 Firebase 吗?"
Firebase Slack 是与 Firebase 社区联系进行简短聊天的最佳场所。