Thêm Firebase vào ứng dụng Flutter của bạn

Tìm hiểu cách tích hợp các sản phẩm Firebase vào ứng dụng Flutter của bạn, để phát triển ứng dụng di động giao diện người dùng và phụ trợ liền mạch.

 

Thêm Firebase vào ứng dụng Flutter của bạn

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu các yêu cầu cần thiết để thêm Firebase vào ứng dụng Flutter dành cho Android.

Thêm Firebase vào dự án iOS của bạn

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu các yêu cầu cần thiết để thêm Firebase vào ứng dụng Flutter dành cho iOS.

Tìm hiểu về Firebase cho Flutter

Lớp học mã

Tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng di động Flutter từ đầu, sử dụng các gói FlutterFire để nói chuyện với Firebase Auth và Cloud Firestore.

Tìm hiểu kỹ về Firebase Auth trên Flutter: Đăng nhập bằng email và liên kết

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu về Xác thực với Firebase và cách sử dụng nó thông qua plugin FlutterFire.