با FCM و FIAM در Android به کاربران خود پیام دهید

با نحوه برقراری ارتباط با کاربران و ایجاد مشاغل با Firebase Cloud و پیام رسانی درون برنامه ای آشنا شوید.

 

Firebase Cloud Messaging را معرفی کنید

ویدیو اختیاری

با نحوه کارکرد پیام ابری Firebase و مزایای استفاده از FCM برای فریب ، تعامل و آگاه سازی کاربران خود از طریق چندین سیستم عامل آشنا شوید.

برنامه مشتری Firebase Cloud Messaging را در Android تنظیم کنید

مقاله اختیاری

شرایط FCM را در Android و نحوه راه اندازی FCM را در برنامه خود بیاموزید.

خواندن مقاله

Firebase In-App Messaging: کاربران فعال برنامه را با پیام های متنی درگیر کنید

ویدیو اختیاری

با نحوه کارکرد پیام رسانی درون برنامه ای Firebase و مزایای استفاده از FIAM برای برقراری ارتباط با کاربران برنامه خود آشنا شوید.

شرایط ارسال پیام FIAM را مشخص کنید

مقاله اختیاری

با نحوه تنظیم پیام در برنامه در برنامه مجهز به Firebase آشنا شوید.

خواندن مقاله

برای ارسال پیام به کاربران از FCM و FIAM استفاده کنید

Codelab

بیاموزید که با FCM و FIAM برای کاربران خود پیام ارسال کنید و موارد استفاده را کاوش کنید.