Nhắn tin cho người dùng của bạn bằng FCM và FIAM trên Android

Tìm hiểu cách giao tiếp với người dùng và xây dựng doanh nghiệp với Firebase Cloud và Nhắn tin trong ứng dụng.

 

Giới thiệu tính năng Nhắn tin qua đám mây của Firebase

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách hoạt động của Nhắn tin qua đám mây của Firebase và lợi ích của việc sử dụng FCM để thu hút, tương tác và thông báo cho người dùng của bạn thông qua nhiều nền tảng.

Thiết lập ứng dụng khách Nhắn tin qua đám mây của Firebase trên Android

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu các yêu cầu đối với FCM trên Android và cách thiết lập FCM trong ứng dụng của bạn.

Nhắn tin trong ứng dụng Firebase: Thu hút người dùng ứng dụng đang hoạt động bằng tin nhắn theo ngữ cảnh

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách hoạt động của Nhắn tin trong ứng dụng Firebase và lợi ích của việc sử dụng FIAM để giao tiếp với người dùng ứng dụng của bạn.

Xác định các yêu cầu để gửi tin nhắn FIAM

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu cách thiết lập Nhắn tin trong ứng dụng trong ứng dụng hỗ trợ Firebase của bạn.

Sử dụng FCM và FIAM để gửi tin nhắn cho người dùng

Lớp học mã

Tìm hiểu cách gửi tin nhắn cho người dùng của bạn bằng FCM và FIAM, đồng thời khám phá các trường hợp sử dụng.